Translate

måndag 30 januari 2017

Florida Keys to the Bahamas


(In English below)
Lämnade ankarplatsen utanför Marathon i mörkret vid 5-tiden på morgonen. Kurs mot Bahamas!

Hade svag motvind i början men sedan mojnade vinden och vi fortsatte för maskin. När vi kom ut i Golfströmmen hade vi hjälp med 1,5 – 2,5 knop och hade efter 12 timmar avverkat 90 sjömil. Kom fram till Nassau kl 14 följande dag och hade därmed avverkat 230 nm på 32 timmar. När man går in i hamnen på Nassau måste man anropa hamnmyndigheten och begära tillstånd att angöra hamnen. Man får svara på frågor om båtregistreringsnr, var man kommer från och var man tänker förtöja etc. Väl inne i hamnen anropar vi Nassau Harbour Club som vi blivit rekommenderade att gå till. Förstod först inte ett ord av vad de sa men det löste sig och när vi angjorde marinan stod tre män på bryggan och väntade på att få ta emot våra förtöjningslinor. Marinan kontaktade sedan tull- och immigrationsmyndigheterna som kom ombord efter omkring en halvtimme. Några blanketter att fylla i och några muntliga frågor att besvara. Vi hälsades välkomna till Bahamas och vi kände att tjänstemännen var stolta över sitt land. De sa att de tyckte det var konstigt att vi dröjt så länge med att komma till Bahamas.

Stannade några dagar i Nassau i avvaktan på att ett oväder skulle dra förbi. Därefter har vi seglat till Exumas. Exumas är som man föreställer sig Bahamas. Kritvita sandstränder. Turkost kristallklart vatten. Det är vackert här.

Just nu ligger vi ankrade i Big Majors Spot. Här finns en märklig attraktion. En strand befolkas av simmande grisar som kommer ut i vattnet och vill gärna bli matade av besökande båtar. När vi kom till denna plats hade en amerikansk tenderbåt ankrat vid stranden och matade grisarna. En kille och en tjej från den amerikanska båten blev lite övermodiga och hoppade i vattnet. De fick ganska bråttom tillbaka till sin båt när grisarna tyckte att de ville ha vattnet för sig själva.


IN ENGLISH:
Left the anchorage in Marathon in the dark at 5 o'clock in the morning. Towards the Bahamas!

Had slight headwind in the beginning but then the wind died down and we started the engine. When we came out into the Gulf Stream, we had a current of 1.5 to 2.5 knots added to our speed and made 90 nautical miles in 12 hours. Come to Nassau at 2 pm the following day after 230 nm in 32 hours. When entering the port of Nassau you must call the Port Authority and request permission to enter the port. One must answer questions about boat registration number, last port of call and where you intend to moor etc. Once in port we call Nassau Harbour Club that we have been recommended to go to. Did not understand a word of what they said, but it worked out and when we arrived at the marina three men were standing on the dock waiting to receive our mooring lines. The marina then contacted the Customs and Immigration authorities who came aboard after about half an hour. Some forms to fill in and some questions to answer. We were welcomed to the Bahamas and we felt that the officers were proud of their country. They said they thought it was strange that we waited so long to come to the Bahamas.

Stayed a few days in Nassau awaiting a storm would pull over. Then we sailed to the Exumas. The Exumas are like one imagines the Bahamas. Pure white sandy beaches. Turquoise crystal clear water. It's beautiful here.

Right now we are anchored in Big Major Spot. Here is a remarkable attraction. A beach is populated by swimming pigs coming out to the water and want to be fed by visiting boats. When we got to this place there was an American tender boat anchored off the beach and fed the pigs. A guy and a girl from the American boat were a little too brave and jumped into the water. They got quite a rush back to their boat when the pigs said they wanted the water for themselves.

torsdag 19 januari 2017

Ändrade planer/ Change of plans

Sunset in Marathon, FL

(In English below)
”Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide…” Onekligen ligger det något i detta talesätt och vi har ändrat våra planer otaliga gånger hittills under vår segling. Kan dock inte se att det lett till försämring på något sätt.

Vår plan för denna säsongen var att från Florida gå till Cuba och därefter till Panama och sedan Stilla havet.

Vi har nu ombestämt oss. Känner att vi inte klarar av att vara borta så länge då vi har saker på hemmaplan som oroar oss. Vill ha möjlighet att ta oss hem på ett par dygn om så erfordras. På Stilla havet kan det ta månader innan man har möjlighet att ta sig hem.

Dessutom tycker vi att vi för närvarande har det ganska bra. Att få segla i varma vatten under vinterhalvåret och få leva i Bohuslän under sommarhalvåret duger för oss. Vi behöver inte ta oss ut i Stilla havet.

Närmaste planen är nu att gå till Nassau, Bahamas. Sedan segla omkring i Bahamas ett tag. Under våren seglar vi tillbaka till Florida för sommarförvaring i norra Florida. Åker sedan till Sverige och njuter av svensk sommar.

När detta skrivs ligger vi ankrrade utanför Marathon. Tidigt imorgon bitti tar vi upp ankaret och seglar till Nassau, Bahamas. Ca 230 nm.

Har varit ett par veckor hos våra vänner Lynn och Russell som bor i Marathon. De har en fantastisk gästbrygga vid sitt hus. Vindarna har inte passat för avfärd men nu öppnar sig ett väderfönster. Många båtar som ligger här i Marathon lämnar samtidigt som vi, antingen mot Bahamas eller mot Cuba. Väderfönstret varar ett par dagar, sedan kommer en storm in men vi räknar då med att ligga tryggt förtöjda i Nassau, Bahamas.


IN ENGLISH:
"Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide ..." Undeniably, there is something in this saying and we have changed our plans countless times so far during our sailing. Can not see that it has led to deterioration in any way.

Our plan for this season was to go from Florida to Cuba and then to Panama and then the Pacific.

We have now redecided. We do not manage to be away so long as we have things at home that worries us. Want to be able to get home in a few days if necessary. In the Pacific, it may take months before you are able to get home.

Moreover, we believe that we currently have it pretty good. To sail in warm waters during the winter months and live in Bohuslän during the summer months is good enough for us. We will not go to the Pacific, at least not this year.

Nearest the plan is now to go to Nassau, Bahamas. After that sailing around the Bahamas for a while. In the spring we will sail back to Florida for summer storage in northern Florida. Then travel to Sweden to enjoy the Swedish summer.

As of this writing, we are anchored off Marathon. Early tomorrow morning we raise anchor and sail to Nassau, Bahamas. About 230 nm.

Have been a few weeks with our friends Lynn and Russell who lives in Marathon. They have a fantastic guest dock at their house. The winds have not been suited for departure but now opens up a weather window. Many boats lying here in Marathon are leaving either for the Bahamas or against Cuba. Weather window lasts a few days, then comes a storm in but we expect then to be safely moored in Nassau, Bahamas.

lördag 7 januari 2017

Jul och nyår/Christmas and New Year

Lova i Cocoa Beach
In English below.
Några dagar före jul lämnade vi Marathon och seglade ner till Key West och ankrade innanför Fleming Keys. Till jul gick vi sedan in till Key West Bight Marina där vi bokat plats för juldagarna. Hämtade ut en hyrbil och körde upp till Miami och mötte vår son Göran och Maria med dottern Lova. Vi firade jul tillsammans i Key West. Under mellandagarna seglade Göran, Lova och jag Balance upp till Marathon igen. Kerstin och Maria tog hyrbilen dit.

Vid USA:s sydligaste punkt

Under färden från Key West till Marathon (ca 43 sjömil) hade vi ett märkligt möte på havet. Norrifrån kommer engelska båten Suzie Too med Suzanne och David samt den amerikanska båten Ecco med Mary och Jeff. Vi seglade tillsammans med båda dessa båtar i OCC-rallyt under januari till maj 2016. Vädret var lugnt och vi kunde stanna till och prata med varandra en stund. De var båda på väg till Key West för att fira nyår.

Vi lämnade sedan Balance hemma hos våra vänner Lynn och Russell i Marathon för att tillsammans med Göran, Maria och Lova göra bilresa i Florida.

Började med ett besök i Everglades. Everglades är ett träskområde i södra Florida som är nationalpark och ingår i Unescos naturvärldsarv. Området är känt för rikt fågelliv, sköldpaddor, ormar och alligatorer. Man kan göra rundtur med s.k. airboat. Airboaten har en flygplansliknande propeller i aktern vilket gör att den tar sig fram över träskområdena. Efter rundturen följer en s.k. ”Alligator show”. Vi fick då bland annat lära oss att människan inte är bra föda för alligatorer. Detta är ett matsmältningsproblem. Salthalten i människokroppen stämmer inte för alligatorns matsmältning. Man kan dock inte vara säker på att alla alligatorer känner till detta. Däremot är det annorlunda med krokodilen som lever i saltvatten och har människan som ett alternativ på menyn. Det finns en miljon alligatorer i Florida.

Skillnad på alligator och krokodil
"Crocodile Dundee"


Tog oss sedan upp till Cocoa Beach som vi valt som bas för våra utflykter i Florida. I Cocoa Beach finns en fantastisk strand som också är mycket uppskattad bland surfare. Ron Jons surfbutik i Cocoa Beach har öppet 24 timmar per dygn. Om man har svårt att sova kan man alltså gå till butiken och köpa en ny surfbräda eller varför inte ett par nya badbyxor mitt i natten.

Cocoa Beach ligger strax söder om Cape Kennedy Space Center. Besökte Cape Kennedy och fick en intressant visning och rundtur på anläggningen där man byggt och skjutit upp mängder med rymdfarkoster under åren. I Cape Kennedy-området lever ca 5000  alligatorer och vi såg flera av dem.

Man berättade att man tidigare haft dörrar vid anläggningen som öppnades automatiskt via fotocell men att man måste ta bort detta då man fick in alligatorer.

Från Cocoa är det ca en timmes körning till Orlando. I Orlando besökte vi Universal Studios. När man betalar inträdet tror man att de tar betalt för årskort. För två år!

Lova hade sett fram mot att få besöka deras Harry Potter-land. Hon blev inte besviken!


Göran o Lova framför Hogwarts
Parken erbjuder massor med spännande upplevelser. I Simpson-området kan man dricka en Duff. Man kan se 4-dimensionell film och allt möjligt annat viktigt och nyttigt och spännande och roligt.

Här väntar Balance hemma hos Lynn o Russell i Marathon


IN ENGLISH:
A few days before Christmas, we left Marathon and sailed down to Key West and anchored inside Fleming Key. For Christmas, we went in to the Key West Bight Marina where we had made a reservation for the Christmas days. Picked up a rental car and drove up to Miami and met our son Göran and Maria with their daughter Lova. We celebrated Christmas together in Key West. One of the days after Christmas Göran, Lova and I sailed Balance up to Marathon again. Kerstin and Maria took the rental car there.

During the trip from Key West to Marathon (about 43 miles), we had a wonderful meeting at sea. From the north came the English boat Suzie Too with Suzanne and David, as well as the American boat Ecco with Mary and Jeff. We sailed with both of these boats in the OCC rally during January-May 2016. The weather was calm and we could stop and have a short chat. They were both on their way to Key West to celebrate New Year.

We then left Balance at the home of our friends Lynn and Russell in Marathon and together with Göran, Maria, and Lova to do a tour by car in Florida.

Began with a visit to the Everglades. The Everglades is a swamp area in South Florida which is a national park and is included in the UNESCO natural world heritage. The area is known for the rich birdlife, turtles, snakes and alligators. You can do a tour with an airboat. The airboat has an aircraft-like propeller at the stern which allows it to take forward over the swamp areas. After the tour follows a so-called "Alligator Show". They told us that man is no good food for alligators. This is a digestive problem. The salinity of the human body does not match the alligator digestion. One can not be sure that all the alligators know this. However, it is different with the crocodile that lives in salt water and the human being is an option on their menu. There are a million alligators in Florida.

We then went to Cocoa Beach that we have chosen as a base for our excursions in Florida. In Cocoa Beach is a wonderful beach which is also very popular with surfers. Ron Jon Surf Shop in Cocoa Beach is open 24 hours a day. If you have trouble sleeping, you can go to the store and buy a new surfboard or even a new pair of swim trunks in the middle of the night.

Cocoa Beach is just south of Cape Kennedy Space Center. Visited Cape Kennedy and got an interesting viewing and tour of the facility where they built and launched numerous spacecraft over the years. In Cape Kennedy area live about 5,000 alligators and we saw several of them.

They told us that they previously had doors at the plant that opened automatically, but that they had to remove them when the alligators came in.

Cocoa is about an hour drive to Orlando. In Orlando, we visited Universal Studios. When you pay the entrance you beleive that they charge for season tickets. Two seasons!

Lova had been looking forward to visiting their Harry Potter land. She was not disappointed!

The park offers lots of exciting experiences. In the Simpson area you can drink a Duff. One can see the four-dimensional film and everything else important and useful, exciting and fun.