Translate

fredag 24 november 2017

Thanksgiving

 (In English below)
Tacksägelsedagen eller Thanksgiving är väl något som passerar utan någon större uppmärksamhet hemma i Sverige. Så inte i USA. Detta landet är i princip stängt för firande av Thanksgiving torsdag och fredag 23 och 24 november. (4:e torsdagen i november är Thanksgivingdagen)

Till Vero Beach Marina är det många cruisers som kommer inför denna helg. På de flesta bojarna i marinan ligger man upp till tre båtar ihop. Vi ligger tillsammans med båtarna Cookie Monster (Corbett & Robin) och Innamorata (Garry & Jan). Corbett & Robin har vi känt över ett år då de liksom vi har sin båt i Green Cove Springs under orkansäsongen. Robin är tillsammans med några andra lite av samordnare för firandet av thanksgiving i Vero Beach.


Man firar med en stor middag där kalkon är huvudrätten. Kalkoner tillagas av den informella organisationskommittén. Sedan tar alla deltagare med sig tillbehör av alla de slag. Ordnades med shuttle-bussar från dingebryggan till en lokal där vi var omkring 150 personer som åt och firade tillsammans. Massor med mat, god mat och hög stämning. Efter maten blev det musik på verandan utanför.

Fredagen den 24 november är s.k. Black Friday, den stora readagen. En tradition som numera är ganska etablerad även i Sverige.

Får väl ta en tur till West Marine och se om vi kan köpa något som är billigt och som vi inte visste att vi kunde klara oss utan.

In English:
Thanksgiving is something that passes without much attention at home in Sweden. So not in the United States. This country is basically closed for celebration of Thanksgiving on Thursday and Friday, 23 and 24 November. (4th Thursday in November is Thanksgiving Day)

To Vero Beach Marina there are many cruisers coming to celebrate this weekend. On most moorings in the marina there are up to three boats together. We are located alongside the boats Cookie Monster (Corbitt & Robin) and Innamorata (Garry & Jan).  We have known Corbitt & Robin for over a year when they, like us, have their boat in Green Cove Springs during the hurricane season. Robin is together with some other co-ordinator for the celebration of Thanksgiving in Vero Beach.

You are celebrating a big dinner where turkey is the main course. Turkeys are prepared by the informal organizing committee. Then all participants bring accessories of all kinds. Shuttle buses takes us from the dingy dock to a local where we were around 150 people who ate and celebrated together. Lots of food, good food and high atmosphere. After the meal there was music on the porch outside.

Friday, November 24th is Black Friday. A tradition that is now quite established even in Sweden.

Well, take a trip to West Marine and see if we can buy something that's cheap and we did not know we could do without.

torsdag 16 november 2017

Vero Beach

(In English below)
Efter omkring 230 sjömil har vi tagit oss till Vero Beach från Green Cove Springs. Vi har gått Intracoastal Waterways (ICW) som är vattenleden som går innanför kusten längs hela Florida och en stor del av USA:s ostkust. Vi tycker det är en trevlig väg att färdas med båt. Vår båt är lagom stor för leden. Maxhöjden begränsas av fasta broar med en höjd på 65 fot. Vi har 61 fots masthöjd så vår höjd är inget problem. Vårt djupgående om 1,85 meter innebär som regel inte några problem även om vi vid några få tillfällen varit nära grundkänning.

När man blir passerad av större motorbåtar blir man som regel anropad på vhf-radion där vederbörande talar om vilken sida han tänker passera. Säger ofta också: ”I´ll give you a slow pass.” Även vid möten sänker motorbåtarna farten för att minska svallvågorna.

Det går fint att segla på leden om vindriktningen är lämplig. Emellanåt är strömmen ganska stark och det är bra att planera dagens etapp med hänsyn till strömmens riktning och fart.

Dagligen ser vi delfiner längs ICW. Här är ett omfattande fågelliv och vi ser många fåglar vi inte är vana att se hemma i Sverige.

Sportfiske är ett stort intresse för många människor i Florida. Man fiskar nästan överallt. Och från alla typer av farkoster. Från ”fiskekanoter” och upp till 60 fots ”sportfiskebåtar”.

Vero Beach där vi nu befinner oss är en populär plats bland de amerikanska ostkustseglarna som under hösten/vintern är på väg till Bahamas. Många stannar i Vero Beach ganska länge. Marinan består av en vik med bojar som man förtöjer vid. Viken är omgiven av mangrove som skyddar mot vind och sjö och det är något av ett ”hurricane hole”.

Här är ganska välordnat och en gratis shuttle-buss kör varje timme till köpcenter med bra affärer. Det är ungefär 1,5 km till härliga sandstränder. Man kan ta gratis-bussen dit också. Två gånger i veckan kör marinans pump-out båt runt i området och tömmer septiktankarna för de gästande båtarna.

På tisdagskvällarna är det ”Burger Special” på en restaurang dit man kör med dingen. Som på så många ställen i USA är det mycket sociala aktiviteter mellan seglarna och man träffar nya vänner hela tiden.

När vi kom fram till marinan fyllde vi upp våra dieseltankar och konstaterar att dieseln blivit ca 7% dyrare sedan vi var här i våras. Å andra sidan är växlingskursen mot US-dollarn ungefär 10% fördelaktigare. Betalade motsvarande SEK 6,46/liter för dieseln. Om man betalar med kontanter får man rabatt! Cash is King.

In English:
After about 230 miles, we have arrived to Vero Beach from Green Cove Springs. We have been sailing the Intracoastal Waterways (ICW), which runs along the coast along Florida and a large part of the United States' east coast. We think it's a nice trail to go by boat. Our boat is not too big for the ICW. Max height is limited by fixed bridges with a height of 65 feet. We have 61 foot mast height so our height is no problem. Our draft of 1.85 meters does not usually cause any problems.

As you are passed by big motorboats, you are usually called on the vhf radio where the captain tells which side he intends to pass. Also often says: "I'll give you a slow pass." Even at meetings, the powerboats lower the speed to reduce the swell.

It is good to go under sail on the trail if the wind direction is appropriate. Occasionally the current is quite strong and it is good to plan with regard to the direction and speed of the current.

Daily we see dolphins along the ICW. Here is an extensive birdlife and we see many birds we are not used to seeing in Sweden.

Sport fishing is a great interest for many people in Florida. You fish almost everywhere. And from all types of craft. From "fishing canoes" and up to 60 foot "sport fishing boats".

Vero Beach where we are now is a popular place among the American East Coast cruisers that in the fall / winter is heading to the Bahamas. Many stay in Vero Beach quite a while. The bay is surrounded by mangrove that protects against wind and swell and it is something of a hurricane hole.

Most things are good here. There is a free shuttle bus that runs every hour to the mall with good shopping. It is approximately 1.5 km to lovely sandy beaches. You can take the free bus there as well. Twice a week, the marinas pump-out boat runs around the area and empties the septic tanks for the visiting boats.

On Tuesday nights there is "Burger Special" at a restaurant where you go by dingy. As in so many places in the United States, there are many social activities between the cruisers and you meet new friends all the time.

When we arrived at the marina, we filled up our diesel tanks and found that the diesel has become about 7% more expensive since we were here last spring. On the other hand, the exchange rate against the US dollar is about 10% more advantageous. Paid equivalent to SEK 6.46 / liter for diesel. If you pay with cash you get a discount! Cash is King.

torsdag 9 november 2017

Mot söder/Southbound


(In English below)
Nu har vi sjösatt och är på väg uppför St Johns River mot Jacksonville. Blir en övernattning på vägen till St Augustine där vi stannar några dagar bl.a. för att träffa seglarvänner där.

Balance har klarat sig fint under landförvaringen på Green Cove Springs Marina.

Jag (Staffan) har varit själv på båten i två veckor innan Kerstin kom.
I slutet på förra säsongen hade vi lite problem med kylningen på motorn. Hade med oss en ny avgaskrök till motorn som nu är bytt. Värmeväxlaren är kontrollerad och i skick som ny. Ny impeller i samband med sjösättningen och nu har vi ordentligt sprut på kylvattnet.
Vi har bytt en bordgnomföring och ventilen för toalettutloppet. Också nya slangar till toaletten.
Har gjort en del slipning och lackering på delar av inredningen. Det är inte jätteroligt när man slipat och dammlagret täcker delar av inredningen och man upptäcker att dammsugaren inte längre fungerar. När man är i USA är det ju inte bara att gå och köpa en ny eftersom dammsugare här är för 110 volt och vi har 220 volt i båten. Kerstin var ju fortfarande kvar i Sverige och köpte ny dammsugare som hon tog med sig i bagaget.

Ordentligt sprut på kylvattnet numera.Klimatet här i norra Florida är växlande. Har haft dagar med 35 grader värme och nätter med några få plusgrader. Vår Webasto-värmare har inte varit i bruk sedan vi var på Kanarieöarna för flera år sedan och fungerar inte. Har nu fått hjälp av René på danska båten Fru Valle. René är en duktig mekaniker och nu fungerar värmaren igen. Kan bli så att vi seglar på lite kallare vatten nästa säsong och då är det bra med värmare som fungerar.

Pam och Frank är Port Officers för Ocean Cruising Club i Green Cove Springs. De har nu blivit goda vänner till oss. I våras bjöd vi dem på en ”svensk middag” med några sorters sill, Janssons Frestelse, hemgjorda köttbullar och Linje-akvavit. Det blev uppskattat! Pam har svenskt påbrå fyra generationer tillbaka och är så intresserad av allt som är svenskt.

Dagen innan vi lämnade Green Cove Springs ordnade Pam en fest i sitt hus. Vi var ca tjugo deltagare. Man tar med sig lite bidrag till mat och dryck. Vi hade med oss lite svenska saker bl.a. en Janssons Frestelse eller ”Janssons Temptation” som det kallas här. Pam hade lyckats få tag på en flaska Linjeakvavit. Janssons med Linjeakvavit blev en succé på festen. Pam blev dock lite orolig när en del ville ha akvavit till desserten…..

Vi hade sällskap med kanadensiska Seahawk på St Johns River
Omkring tre knops medström på St Johns River
In English:
Now we have launched Balance and are heading up the St Johns River towards Jacksonville. Becomes an overnight stay on the way to St Augustine where we stay for a few days. to meet sailing friends there.

Balance has done well during storage on the hard at Green Cove Springs Marina.

I (Staffan) have been on the boat for two weeks before Kerstin arrived.
By the end of last season we had some problems with the cooling of the engine. Brought us a new exhaust knee to the engine that has now been replaced. The heat exchanger is controlled and in condition as new. New impeller in connection with launching and now we have a proper spray on the cooling water.
We have replaced a thru-hull fitting and the toilet outlet valve. Also new hoses to the toilet.
Has done some grinding and varnishing on parts of the interior. It's not fun when you grind and the dust layer covers parts of the interior and you find that the vacuum cleaner no longer works. When you're in the US, it's not just going to buy a new one because the vacuum cleaner here is for 110 volts and we have 220 volts in the boat. Kerstin was still in Sweden and bought a new vacuum cleaner that she brought in her luggage.

The climate here in northern Florida is alternating. Have had days of 35 degrees Celsius heat and nights with just above freezing. Our Webasto heater has not been in use since we were in the Canary Islands several years ago and does not work. Has now been helped by René on the Danish boat Fru Valle. René is a good mechanic and now the heater works again. Could be that we sail on a little colder water next season and then it's good with heaters that work.

Pam and Frank are Port Officers for the Ocean Cruising Club in Green Cove Springs. They have now become good friends to us. Last spring we invited them to a "Swedish dinner" with some kinds of herring, Janssons Frestelse, home-made meatballs and Linje-akvavit. It was appreciated! Pam has Swedish relatives for four generations back and is so interested in everything that is Swedish.

The day before we left Green Cove Springs, Pam arranged a party in their house. We were about twenty participants. We brought some Swedish things with us. a Janssons Frestelse or "Jansson's Temptation" as it is called here. Pam had managed to get a bottle of Linjeakvavit. Janssons with Linjeakvavit became a success at the party. Pam, however, became a little worried when some wanted to have the akvavit for the dessert ......