Translate

lördag 2 december 2017

Nya rutor/New portlights(In English below)
Rutorna på Balance som är en Hallberg-Rassy 39 från 1995 börjar bli lite medfarna. Aluminiumprofilerna har oxiderat en del och i en ruta har vi fått lite läckage. Vi har bestämt oss för att byta ut alla rutorna. Vi är glada över att vi har en båt som kommer från ett varv som fortfarande finns och som tillhandahåller reservdelar till 22 år gamla båtar. Beställer nya rutor av Peter Hansson på HR-Parts. Eftersom vi f.n. seglar i Florida får vi leveransen av rutorna till Vero Beach Marina i Florida med UPS. Frakten som kan följas via tracking kommer fram på exakt föreskriven tid.

Vi byter alla de fasta rutorna i båten (sex stycken). De öppningsbara rutorna (fem stycken) verkar inte ha samma korrosionsproblem.

De nya rutorna har ett lite annorlunda utförande, framförallt invändigt. Skruvarna på nya rutorna sitter i ”ett spår” som efter monteringen täcks med en plastlist så att skruvarna sedan är helt dolda.

Utbytet av rutorna visade sig vara väldigt enkelt. Att skruva loss den gamla rutan, göra rent runt öppningen och montera en ny ruta tog omkring 20 minuter. Manualen som bifogades leveransen föreskrev att vid monteringen av nya rutan skulle skruvarna dras för hand. De skall sedan efterdras efter en vecka. Täcks sedan med en plastlist och sedan är alla skruvarna dolda.

Corroded aluminium profiles


Unscrewing the inside profile 


Taking away the inside profile
Taking away the outside profile

Manually screwing the new profile


Finished with screws covered with plastic strip

(In English)
The portlights on Balance, which is a Hallberg-Rassy 39 from 1995, start to be a bit worn. The aluminum profiles have oxidized a bit and in one of the portlights we have had some leakage. We have decided to replace all the portlights. We are pleased that we have a boat coming from a boatyard that still exists and providing spare parts for 22 year old boats. We order new portlights by Peter Hansson at HR Parts. Since we sail in Florida, the portlights were shipped to Vero Beach Marina in Florida with UPS. The freight that can be followed by tracking arrives arrived at exact timing.

We replaced all the fixed portlights in the boat (six pieces). The openable portlights (five pieces) do not appear to have the same corrosion problems.

The new portlights have a slightly different design, especially inside. The screws on the new portlights are in "a groove" which, after assembly, is covered with a plastic strip so that the screws are completely hidden.

The exchange of the portlights turned out to be very simple. Unscrewing the old portlight, cleaning the opening and installing a new portlight took about 20 minutes. The manual attached to the delivery provided that when installing the new portlights the screws should be pulled by hand. They shall then be retightened after one week. Then covered with a plastic strip and then all the screws are hidden.