Translate

fredag 21 december 2018

God Jul och Gott Nytt År / Merry Christmas and a Happy New Year(In English below)
Vi önskar våra blogg-följare God Jul och Gott Nytt År. Under helgerna ligger Balance vid Vero Beach City Marina i Florida medan vi själva är hemma i Sverige. Hemma för jul- och nyårsfirande naturligtvis men i första hand för att fira Kerstins mamma Eva som fyller 100 år på julafton.

När vi kommer tillbaka till Balance i januari fortsätter vi söderut och går förmodligen till Fort Lauderdale innan vi korsar Golf-strömmen och seglar till Bahamas. Sen väntar behaglig segling i underbara Bahamas några månader.


(In English:)
We wish our blog followers a Merry Christmas and a Happy New Year. During the holidays, Balance is at Vero Beach City Marina in Florida while we are at home in Sweden. Home for Christmas and New Year celebrations of course, but primarily to celebrate Kerstins mom Eva who is 100 years old on Christmas Eve.

When we return to Balance in January, we continue on our way south and will probably go to Fort Lauderdale before crossing the Gulf Stream and sailing to the Bahamas. Then awaits pleasant sailing in the wonderful Bahamas for a few months.

tisdag 4 december 2018

Kall resa mot sommar!/Cold trip to summer!

Main Street Bridge, Jacksonville

(In English below)
Lämnade Green Cove Springs Marina kl 07.15 måndagen den 27 november. Vädret var kallt, ca 8 grader C och vinden 10 m/s rakt i sidan. Eftersom Balance saknar bogpropeller fick vi gå ut med ett akterspring och det gick bra. Blev lite småstressigt när springtampen fastnade i den sunkiga bryggan samtidigt som vi gav gas men den skicklige amiralen löste detta. Fortsatte sedan på St Johns River mot Jacksonville. En riktigt kall dag! Hade våra sjöställ på oss som vi inte använt på flera år. Vår normala cruising-kostym på dessa vatten är shorts + T-shirt.

Övernattade vid en av ICW:s (Intracoastal Waterways) gratismarinor i Jacksonville alldeles intill Main Street Bridge. Tidigare öppnade bron endast var 4:e timme men numera ”on demand” (på begäran). Dock öppnar man inte mellan kl 07 och kl 09 då det är rusningstrafik. Begärde öppning via radion kl 06.40 och passerade genom bron 06.50. Hade en bra tur till St Augustine. Medström tidvis 2,5 - 3 knop. Våra Fladen överlevnadsoveraller som legat undanstuvade sedan en kall april-segling från Holland till Sverige via Tyskland 2012 plockades fram. Likaså mina fina Dubarry läderstövlar som inte använts på flera år. När jag tog på dem gick de bokstavligen i bitar. Hela sulan lossade på båda stövlarna. De har sedan de inköptes endast använts några få timmar.

Stannade två nätter på boj-marinan i trevliga staden St Augustine.

Fortsatte nästa dag mot Daytona där vi brukar ankra strax utanför Halifax Marina. Nu var det första gången på denna turen som vi inte körde värmaren på natten. Följande dag (lördag) gick vi från Daytona till en ankringsplats på norr-sidan av en bro söder om Titusville. Vinden är sydlig så vi ligger i gott skydd. När vi kommer fram kokar våra batterier. Bytte generator följande morgon. Vet inte vad som är fel men verkar som att generatorbytet var bra. 

Ankrade nästa kväll i Melbourne, också där på lä-sidan av en bro. Vindarna är upp till 20 knop mot oss men börjar nu kännas milda eller t.o.m. varma. Vi är nu söder om Cape Canaveral som sägs vara gränsen mellan kalla och varma Florida.

Nästa dag (måndag) var första dagen med shorts sedan vi startade resan söderut. När vi kom fram till Vero Beach City Marina fyllde vi på våra dieseltankar och betalade marinaavgiften för en månad. Här lämnar vi Balance när vi om en vecka åker hem till Sverige. Detta dels för att fira jul och nyår men framförallt för att fira Kerstins mor Eva som fyller 100 år på julafton.

Cold days on the water

St Augustine
Lion Bridge, St Augustine


(In English:)
We left Green Cove Springs Marina at 07.15 on Monday, November 27th. The weather was cold, about 45 degrees F and the wind 20 knots straight on the side. As Balance does not have a bow thruster we had to go out with a stern spring line and it went well. Became a little nervous when the spring line stuck in the sunken dock while we gave gas, but the skilled Admiral solved this. Then continued on St Johns River toward Jacksonville. A really cold day! Had our offshore jackets and trousers on us that we had not used for several years. Our normal cruising suit on these waters is shorts + T-shirt.

Stayed at one of ICW's (Intracoastal Waterways) free marinas in Jacksonville right next to Main Street Bridge. Previously, the bridge only opened every 4 hours but now "on demand". However, they do not open between 07:00 and 09:00 when there is a traffic jam. Requested opening via the radio at 06.40 and passed through bridge 06.50. Had a great trip to St Augustine. The current was sometimes 2.5 - 3 knots in our direction. Our Fladen survival suits, which has not been used since a cold April sailing from Holland to Sweden via Germany 2012, was picked up. Likewise, my nice Dubarry leather boots that have not been used for several years. When I touched them, they literally went into pieces. The entire sole loosened on both boots. They have since they were purchased only been used for a few hours.

Stayed two nights at the mooring ball marina in the nice city of St Augustine.

Continued the next day to Daytona where we usually anchor just outside of Halifax Marina. Now it was the first time on this trip that we did not run the diesel heater at night. The following day (Saturday) we went from Daytona to an anchorage on the north side of a bridge south of Titusville. The wind is southern so we are in good shelter. When we arrive, our batteries are boiling. We replaced the alternator following morning. Do not know what's wrong but seems like the alternator change was good.

Anchored the next evening in Melbourne, also there on the lee side of a bridge. The winds are up to 20 knots against us but now begin to feel mild or even warm. We are now south of Cape Canaveral, which is said to be the boundary between cold and warm Florida.

The next day (Monday) was the first day with shorts since we started the journey south. When we arrived at Vero Beach City Marina, we filled our diesel tanks and paid the marina fee for a month. Here we leave Balance when we return to Sweden in a week. This is partly to celebrate Christmas and New Year, but above all to celebrate Kerstin's mother Eva, who is 100 years old on Christmas Eve.

måndag 26 november 2018

Lite fix före sjösättning.../Some things to do before launching ……

Working with the MultimasterHöstens projekt före sjösättning var omnåtning av vårt teakdäck. Staffan reste tillbaka till Balance ett par veckor före Kerstin för att utföra detta. Lite svårt att beräkna tidsåtgången för detta arbete och det visade sig ta betydligt längre tid än vi beräknat.

Vid arbetet med omnåtningen har vi använt oss av Fein Multimaster med tillbehöret för nåtrensning samt Teak Decking Systems nåtrensningsverktyg och nåtslipningsverktyg. Som nåtmassa har vi använt Teak Decking Systems SIS 440. Ett par ordentliga knäskydd har också kommit till stor nytta.

Med Multimastern är det jättelätt att få bort den gamla nåten. Därefter börjar arbetet! Teakdäcket är från början 13 mm tjockt. Vårt däck är 23 år gammalt och med tiden har däcket slitits ner en hel del. Ibland är nåtspåren endast 1 mm djupa. Jobbet blir sedan att göra spåren djupare innan man kan fylla i ny nåt. Kanterna på nåtspåren slipas med Teak Decking Systems verktyg som ger 90 graders slipvinkel. Vid nåtfyllningen använder vi en batteridriven fogspruta som använder samma batteri som vår borrmaskin/skruvdragare.

Under de tre år vi varit i USA har vi klarat oss utan landström. (I USA har man 110 volt och vår båt är utrustad för 220 volt) Vi har producerat all ström vi behövt via solpaneler och vindgenerator. Via inverter har vi drivit våra 220 volts maskiner såsom slipmaskin, Multimaster, sticksåg, vinkelslip, mixer, symaskin, dammsugare, hårtork etc.

I samband med omnåtningen av teakdäcket har vi vissa dagar haft lite driftsstörning i samband med dagar med mulet väder som givit dålig laddning. Därför har vi nu investerat i en 110 volts batteriladdare och även en 110 volts slipmaskin. Multimaster som vi använder för nåtrensningen kör vi via inverter på 220 volt men däcksslipningen gör vi med 110 volts landström.

Försäkringsbolaget som vi haft Balance försäkrad hos tyckte plötsligt att de inte längre ville försäkra båtar i USA. Skyndsamt hittade vi en lösning hos ett brittiskt försäkringsbolag. Detta gör att vi nästa år får ta Balance på land lite längre norrut. Nya försäkringsbolaget vill att vi landförvarar norr om 36 grader Nord under orkansäsongen, vilket innebär Chesapeake-området. Vi har nu landförvarat Balance tre år hos Green Cove Springs Marina där vi trivts mycket bra och träffat många nya vänner. Tycker dock att det kan bli spännande att upptäcka mer av den amerikanska ostkusten och kanske blir det ett besök i New York innan vi lyfter på land i Chesapeake till våren.

Just nu arbetas det för fullt med att bli klara med teakdäcksrenoveringen. Vi kommer att fira Thanksgiving med våra vänner här i Green Cove Springs hemma hos OCC (Ocean Cruising Clubs) Port Officer Frank Schwartz. Därefter sjösätter vi och tar oss sedan söderut till Vero Beach Marina där vi sedan lämnar Balance den 9 december. Då åker vi hem till Sverige för att fira Kerstins mamma Eva som fyller 100 år på julafton.

När vi sedan kommer tillbaka i början januari är det mot Bahamas som gäller.
Reefing hook, Seam sander, Fein Multimaster. Tools for recaulking the teak deck.
Half way
The autumn's project before launching was re-caulking our teak deck. Staffan went back to Balance a couple of weeks before Kerstin to perform this. A little difficult to calculate the time required for this work and it turned out to take considerably longer than we expected.

In the process of taking out the old caulking we have used the Fein Multimaster with the accessory for taking out teak deck caulking as well as Teak Decking Systems Reefing Hook and Seam Sander tool. For caulking we used Teak Decking Systems SIS 440. A pair of proper knee pads has also been very useful.

With the Multimaster it's great to get rid of the old caulking. Then the work begins! The teak deck was 13 mm when it was new. Our deck is 23 years old and over time the deck has been worn a lot. Sometimes the tracks are only 1 mm deep. The job will then be to make the slots deeper before you can fill in something new. The edges of the seams are sanded with Teak Decking System Seam Sander which provide a 90 degree sanding angle. When caulking we used a battery powered caulking gun using the same battery as our drill/screwdriver.

During the three years we have been in the US we have managed without shore power. (In the US you have 110 volts and our boat is equipped with 220 volts) We have produced all the power we needed through solar panels and wind generator. Via inverter we have powered our 220 volt machines such as grinder, Multimaster, jigsaw, angle grinder, mixer, sewing machine, vacuum cleaner, hair dryer etc.

In connection with the teak-deck caulking project, we have had some operational disturbance for days of cloudy weather, which caused poor charging. Therefore, we have now invested in a 110 volt battery charger and also a 110 volt grinder. The Multimaster we use for taking out the old caulking, we run via 220V inverter, but we do the deck grinding with 110 volt current.

The insurance company we had Balance insured at suddenly thought that they would no longer insure boats in the United States. We quickly found a solution with a UK insurance company. This will allow us to take Balance on the hard a little further north next year. The new insurance company wants us to be north of 36 degrees North during the hurricane season, which means the Chesapeake area. We have now had Balance stored on the hard for three years at Green Cove Springs Marina where we enjoyed a lot of fun and met many new friends. However, it may be exciting to discover more of the American East Coast, and maybe it will be a visit to New York before we haul out in Chesapeake in the spring.

At the moment, we are working to complete the teak deck re-caulking. We will celebrate Thanksgiving with our friends here at Green Cove Springs at OCC (Ocean Cruising Clubs) Port Officer Frank Schwartz. Then we launch and then take us south to Vero Beach Marina where we then leave Balance on December 9th. Then we go home to Sweden to celebrate Kerstin's mother Eva who is 100 years old on Christmas Eve.

When we come back in early January, it is towards the Bahamas!