Translate

fredag 21 december 2018

God Jul och Gott Nytt År / Merry Christmas and a Happy New Year(In English below)
Vi önskar våra blogg-följare God Jul och Gott Nytt År. Under helgerna ligger Balance vid Vero Beach City Marina i Florida medan vi själva är hemma i Sverige. Hemma för jul- och nyårsfirande naturligtvis men i första hand för att fira Kerstins mamma Eva som fyller 100 år på julafton.

När vi kommer tillbaka till Balance i januari fortsätter vi söderut och går förmodligen till Fort Lauderdale innan vi korsar Golf-strömmen och seglar till Bahamas. Sen väntar behaglig segling i underbara Bahamas några månader.


(In English:)
We wish our blog followers a Merry Christmas and a Happy New Year. During the holidays, Balance is at Vero Beach City Marina in Florida while we are at home in Sweden. Home for Christmas and New Year celebrations of course, but primarily to celebrate Kerstins mom Eva who is 100 years old on Christmas Eve.

When we return to Balance in January, we continue on our way south and will probably go to Fort Lauderdale before crossing the Gulf Stream and sailing to the Bahamas. Then awaits pleasant sailing in the wonderful Bahamas for a few months.

tisdag 4 december 2018

Kall resa mot sommar!/Cold trip to summer!

Main Street Bridge, Jacksonville

(In English below)
Lämnade Green Cove Springs Marina kl 07.15 måndagen den 27 november. Vädret var kallt, ca 8 grader C och vinden 10 m/s rakt i sidan. Eftersom Balance saknar bogpropeller fick vi gå ut med ett akterspring och det gick bra. Blev lite småstressigt när springtampen fastnade i den sunkiga bryggan samtidigt som vi gav gas men den skicklige amiralen löste detta. Fortsatte sedan på St Johns River mot Jacksonville. En riktigt kall dag! Hade våra sjöställ på oss som vi inte använt på flera år. Vår normala cruising-kostym på dessa vatten är shorts + T-shirt.

Övernattade vid en av ICW:s (Intracoastal Waterways) gratismarinor i Jacksonville alldeles intill Main Street Bridge. Tidigare öppnade bron endast var 4:e timme men numera ”on demand” (på begäran). Dock öppnar man inte mellan kl 07 och kl 09 då det är rusningstrafik. Begärde öppning via radion kl 06.40 och passerade genom bron 06.50. Hade en bra tur till St Augustine. Medström tidvis 2,5 - 3 knop. Våra Fladen överlevnadsoveraller som legat undanstuvade sedan en kall april-segling från Holland till Sverige via Tyskland 2012 plockades fram. Likaså mina fina Dubarry läderstövlar som inte använts på flera år. När jag tog på dem gick de bokstavligen i bitar. Hela sulan lossade på båda stövlarna. De har sedan de inköptes endast använts några få timmar.

Stannade två nätter på boj-marinan i trevliga staden St Augustine.

Fortsatte nästa dag mot Daytona där vi brukar ankra strax utanför Halifax Marina. Nu var det första gången på denna turen som vi inte körde värmaren på natten. Följande dag (lördag) gick vi från Daytona till en ankringsplats på norr-sidan av en bro söder om Titusville. Vinden är sydlig så vi ligger i gott skydd. När vi kommer fram kokar våra batterier. Bytte generator följande morgon. Vet inte vad som är fel men verkar som att generatorbytet var bra. 

Ankrade nästa kväll i Melbourne, också där på lä-sidan av en bro. Vindarna är upp till 20 knop mot oss men börjar nu kännas milda eller t.o.m. varma. Vi är nu söder om Cape Canaveral som sägs vara gränsen mellan kalla och varma Florida.

Nästa dag (måndag) var första dagen med shorts sedan vi startade resan söderut. När vi kom fram till Vero Beach City Marina fyllde vi på våra dieseltankar och betalade marinaavgiften för en månad. Här lämnar vi Balance när vi om en vecka åker hem till Sverige. Detta dels för att fira jul och nyår men framförallt för att fira Kerstins mor Eva som fyller 100 år på julafton.

Cold days on the water

St Augustine
Lion Bridge, St Augustine


(In English:)
We left Green Cove Springs Marina at 07.15 on Monday, November 27th. The weather was cold, about 45 degrees F and the wind 20 knots straight on the side. As Balance does not have a bow thruster we had to go out with a stern spring line and it went well. Became a little nervous when the spring line stuck in the sunken dock while we gave gas, but the skilled Admiral solved this. Then continued on St Johns River toward Jacksonville. A really cold day! Had our offshore jackets and trousers on us that we had not used for several years. Our normal cruising suit on these waters is shorts + T-shirt.

Stayed at one of ICW's (Intracoastal Waterways) free marinas in Jacksonville right next to Main Street Bridge. Previously, the bridge only opened every 4 hours but now "on demand". However, they do not open between 07:00 and 09:00 when there is a traffic jam. Requested opening via the radio at 06.40 and passed through bridge 06.50. Had a great trip to St Augustine. The current was sometimes 2.5 - 3 knots in our direction. Our Fladen survival suits, which has not been used since a cold April sailing from Holland to Sweden via Germany 2012, was picked up. Likewise, my nice Dubarry leather boots that have not been used for several years. When I touched them, they literally went into pieces. The entire sole loosened on both boots. They have since they were purchased only been used for a few hours.

Stayed two nights at the mooring ball marina in the nice city of St Augustine.

Continued the next day to Daytona where we usually anchor just outside of Halifax Marina. Now it was the first time on this trip that we did not run the diesel heater at night. The following day (Saturday) we went from Daytona to an anchorage on the north side of a bridge south of Titusville. The wind is southern so we are in good shelter. When we arrive, our batteries are boiling. We replaced the alternator following morning. Do not know what's wrong but seems like the alternator change was good.

Anchored the next evening in Melbourne, also there on the lee side of a bridge. The winds are up to 20 knots against us but now begin to feel mild or even warm. We are now south of Cape Canaveral, which is said to be the boundary between cold and warm Florida.

The next day (Monday) was the first day with shorts since we started the journey south. When we arrived at Vero Beach City Marina, we filled our diesel tanks and paid the marina fee for a month. Here we leave Balance when we return to Sweden in a week. This is partly to celebrate Christmas and New Year, but above all to celebrate Kerstin's mother Eva, who is 100 years old on Christmas Eve.