Translate

söndag 27 januari 2019

Fast i Vero Beach/Stuck in Vero Beach(In English below)
Det ena lågtrycket efter efter det andra passerar. Kallfronter med nordliga vindar. Här är kallt, blåsigt och regnigt. Mitt i ”The Sunshine State” som Florida ofta kallas.

Men det går ingen nöd på oss. Vi ligger vid Vero Beach Marina. Marinan ligger i en skyddad vik på Intracoastal Waterway (ICW). Vi är förtöjda vid en boj. Eftersom marinan är ganska populär får man ofta dela bojen med andra båtar. Man ligger upp till tre båtar på samma boj. Ibland är detta ett utmärkt sätt att träffa nya vänner. Vid marinaanläggningen iland finns toaletter, bra duschar, tvättmaskiner, lounge med TV, bränslestation och marinakontor. Två gånger per vecka kommer pump-out-båten som tömmer septiktankarna på de gästande båtarna.

Marinan är något av en mötesplats för seglarna som kommer norrifrån och är på väg mot Bahamas. Återseende av gamla bekanta är alltid roligt.

På många platser vi varit vid i Florida blir vi varse att man förväntas ha bil för att ta sig till affärer och shopping-områden. I Vero Beach är kollektivtrafiken ett föredöme för hela världen! Här finns ett bussnät som täcker det enormt stora området med affärer och gör det lätt för oss att proviantera. Bussen stannar vid marinans dingebrygga så det är inte långt att bära. Hela bussnätet är dessutom gratis!

Vi håller på och fyller båten med mat och livsmedel inför turen till Bahamas. Tänker stanna några månader där och vi vet sedan tidigare besök att varuutbudet är begränsat och priserna höga.

Det begränsade varuutbudet på Bahamas gör också att en del näringsidkare försöker importera varor från USA i egen regi. Vi har fått en beställning på varor från en restaurang på en av öarna via en amerikansk båt. Deras varor är nu stuvade ombord.

Förra säsongen hade vi ett par problem som ledde till att våra batterier överhettades. Till en början märkte vi inga större problem med batterierna men märker nu en sämre kapacitet vid lite högre belastning. Vi beslutade oss för att byta ut våra förbrukningsbatterier. Det är två st 225 Ah Gel-batterier. Köpte de nya batterierna hos Indian River Batteries som levererade till bränslebryggan vid marinan där vi mötte och lastade ombord. Batterierna är hyfsat tunga, väger ca 80 kg/st. Det går an att ta dem ner i båten, då har man ju hjälp av jordens dragningskraft. Men att få upp de gamla är något värre. Men vi klarade det! Tog hjälp av en talja vid lyftet till batterifacket inne i båten. Tilltagande ålder gör ju inte direkt att man blir starkare! Lycklig dock för att ha en stark hustru!

Varje morgon när vi vaknar börjar vi med att gå in på Facebook och läsa inläggen från Anders Eriksson från Ljungskile som seglar båten Malala non-stop jorden runt. Han deltar i Longueroute2018 och gör dagligen fantastiskt trevliga inlägg. Han har nu seglat omkring 110 dygn och passerat Nya Zeeland och som han själv uttrycker det nu är på väg hem ”via Kap Horn mot Ljungskile”. Ingen svensk seglare har tidigare seglat jordenrunt non-stop och om allt går väl blir Anders den förste. Hade han varit engelsman kunde han blivit adlad! Anders facebook-sida heter Sailing Malala. Se även longueroute2018.com om du är intresserad.

Så fort vädret stabiliserar sig fortsätter vi söderut. Vi planerar ett stopp i Boca Raton för att hälsa på våra vänner Mindy och Jeff som där är live-aboards i sin 50 fots katamaran. Därefter till Fort Lauderdale där vi har några ärenden att uträtta. Sedan mot Bahamas!
This is not the weather we prefer......An osprey (fiskgjuse) in the neighbor boat mastBalance in the Bahamas last year. This is what we are longing for now.
(In English:)
One low pressure after another passes. Cold fronts with northerly winds. Here is cold, windy and rainy. In the middle of "The Sunshine State" that Florida is often called.

But we are comfortable. We are located at Vero Beach Marina. The marina is located in a protected bay on the Intracoastal Waterway (ICW). We are moored at a buoy. Because the marina is quite popular, you often have to share the buoy with other boats. There are up to three boats on the same buoy. Sometimes this is a great way to meet new friends. At the landing facility there are toilets, good showers, washing machines, lounge with TV, fuel station and marina office. Twice a week comes the pump-out boat that empties the septic tanks on the visiting boats.

The marina is something of a meeting place for the sailors who come from the north and are heading towards the Bahamas. Great fun meeting with cruisers you have met before.

In many places we have been to in Florida, you are expected to have a car to get to shops and shopping areas. In Vero Beach, public transport is an example for the whole world! Here is a bus network that covers the huge area of ​​business and makes it easy for us to supply. The bus stops at the marina's dinghy dock so it's not far to carry. The entire bus network is also free!

We are busy provisioning the boat for the trip to the Bahamas. Planning to stay a couple of months there and we know from previous visits that the supply of goods is limited and prices are high.

The limited supply of goods in the Bahamas also means that some traders try to import goods from the United States on their own. We have received an order for goods from a restaurant on one of the islands via an American boat. Their goods are now stowed on board.

Last season, we had a couple of problems that caused our batteries to overheat. At first, we noticed no major problems with the batteries but now notice a poorer capacity at slightly higher loads. We decided to replace our house batteries. There are two 225 Ah Gel batteries. Bought the new batteries at Indian River Batteries that delivered to the fuel dock at the marina where we met and loaded on board. The batteries are fairly heavy, weighing about 160 lb. It is not too difficult to take them down into the boat, then you are assisted by the earth's gravity. But getting the old ones up is a little worse. But we did! Took help from a tackle to lift the batteries to the battery compartment inside the boat. Increasing age does not make you stronger! However happy to have a strong wife!

Every morning when we wake up we start by entering Facebook and reading the posts from Anders Eriksson from Ljungskile in Sweden who is sailing the boat Malala non-stop around the world. He participates in Longueroute2018 and makes amazingly nice posts daily. He has now sailed about 110 days and passed New Zealand and as he himself expresses it, is now on his way home "via Cape Horn towards Ljungskile". No Swedish sailor has sailed around the world non-stop before and if everything goes well, Anders becomes the first. Had he been an Englishman, he could have been ennobled! Anders's facebook page is Sailing Malala. See also longueroute2018.com if you are interested.

As soon as the weather stabilizes, we continue south. We are planning a stop in Boca Raton to see our friends Mindy and Jeff who are live aboards in their 50 foot catamaran. Then to Fort Lauderdale where we have some issues to do. Then to the Bahamas!