Translate

fredag 24 februari 2017

Underwater sculpture, ”The mermaid and the piano”In English below
Har nu tillbringat några veckor i Bahamas. Har mesta tiden befunnit oss vid populära Exumas-området. De flesta som seglar här är kanadensiska och amerikanska båtar.

En del av tiden har vi seglat tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle. Vi sa en dag att språkträningen danska/svenska varit nyttig för oss alla fyra. Efter en del tid tillsammans går det nu betydligt bättre med kommunikationen oss emellan. Lite lustigt när René använder svenska uttryck och vi tydligt hör en göteborgsk/dansk accent. Vi lärde känna varandra i Green Cove Springs där vi hade våra båtar under sommaren förra året. Har också träffat kanadensiska paret Lynn och Ian från Windward. Också de är bekanta från Green Cove Springs.

Kerstin, René och Dorte

I Georgetown träffade vi Helen och Bill från Alembic och Mary och Jeff från Echo. Båda amerikanska båtar som vi seglade tillsammans med i OCC-rallyt (OCC = Ocean Cruising Club) under tiden januari-maj förra året. Omkring 2500 sjömil har vi seglat tillsammans under fyra månader och det var roligt att återses. OCC-rallyt var ett mycket lyckat arrangemang och gemenskapen det gav då vi umgicks med 25 andra båtar under fyra månader har gett oss minnen och vänner för livet.

Kerstin och Helen, Alembic


I Bahamas finns inga ICA Maxi. Inte heller Publix eller WinnDixie. De ställen där man kan handla mat är små butiker. Idag handlade vi lite köttfärs, potatis, digestive-kex och damen bakom disken säger att det kostar 10 dollar. Hon stämplade inte in i någon kassamaskin eller summerade utan fick en känsla att hon höftade priset. Det blev ju jämnt belopp. När jag betalade med en 20-dollarssedel tog hon upp en liten sedelbunt ur fickan och lämnade växel tillbaka.

I Bahamas har man Bahamian dollars som valuta. En Bahama-dollar har samma värde som en US-dollar. Det går lika bra att betala med US som Bahama-dollars. Det gäller dock att inte ha Bahama-dollars kvar när man kommer tillbaka till USA för där har de inget värde.

Priserna på varor i Bahamas är generellt ganska höga. Öl, vin och alkohol-varor är väldigt dyrt och man gör klokt i att handla sådana varor i USA innan man tar sig hit.

När man navigerar i Bahamas behöver man ha koll på tidvattnet. Nivån skiftar upp till en meter och tidvattenströmmarna som uppstår måste man ha med i beräkningarna när man passerar genom ö-kedjan.

Exuma Bank kallas områdena väster om Exumas. Den östra sidan, Atlantsidan, kallas Exumas Sound. På bankarna är vattendjupet oftast 3-5 meter. Många fina ankarvikar finner man. Vid västliga vindar kan det vara svårt att hitta skyddade vikar. Hårda vindar från väster förväntas komma in imorgon och övermorgon. Vi har febrilt letat efter en skyddad plats och fick till slut en bojplats i Warderick Wells Cay. Fick den yttersta platsen med begränsat skydd mot västvind men hade inget bättre alternativ.

Sjökorten vi använder för Bahamas är ”Explorer Charts”. De finns i Garmins app för iPad och det är huvudsakligen med iPad vi navigerar. Vi har också Explorer-filer som kan användas i Open CPN på PC. Explorer har också givit ut trevliga böcker med papperssjökort över området. De är något större än A3, tryckta på helt vattenresistent Polyart. Förutom sjökort innehåller de all möjlig information om området.
Normalt använder vi Navionics appar för iPad för navigation. De har samma sjökort som finns i vår Raymarine plotter. Vi har blivit avrådda att använda Navionics i Bahamas då Explorer anses mer tillförlitliga.

Vi använder också en app från iSailor till iPad (ej i Bahamas). iSailor använder Transas sjökort.

Numera är iPad vårt huvudsakliga navigationshjälpmedel. Raymarines plotter är numera backup för iPad. Från början var det tvärtom.


IN ENGLISH:
We have now spent a few weeks in the Bahamas. Most of the time we have been at the popular Exumas area. Most of the people sailing here are Canadians and Americans.

Part of the time we have sailed together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle. The language training Swedish/Danish has been interesting for all four of us. After some time together, it is now much better with the communication between us. A little bit funny when René using Swedish expressions, and we clearly hear his Gothenburg/Danish accent. We got to know each others in Green Cove Springs where we had our boats in the summer last year. Also met Canadian couple Lynn and Ian from Windward. Also they are familiar from Green Cove Springs.

In Georgetown, we met Helen and Bill from Alembic and Mary and Jeff from Echo. Both are American boats that we sailed together with in the OCC Rally (OCC = Ocean Cruising Club) in January-May last year. We have sailed around 2500 nautical miles together during four months and it was fun to meet them again. The OCC rally was a very successful event and the community it gave when we spent time with 25 other boats for four months has given us memories and friends for life.

In the Bahamas there are no ICA Maxi. Nor Publix or WinnDixie. The places where you can buy food are small shops. Today we bought some ground beef, potatoes, digestive biscuits and the lady behind the counter says it costs 10 dollars. She did not stamp any cash machine or summarized, but got the feeling that she found out the price without calculation. When I paid with a $ 20 bill, she took up a small stack of bills from her pocket and left the alternating back.

The Bahamas has Bahamian dollar as currency. A Bahama dollar has the same value as the US dollar. It is just as easy to pay with US dollars as Bahama dollars. However, it is no good to have the Bahama dollars left when coming back to the United States where they have no value.

Prices of goods in the Bahamas are generally quite high. Beer, wine and alcohol products are very expensive and it would be wise to buy such products in the United States before going here.

When navigating in the Bahamas you need to keep an eye on the tide. The level varies up to one meter and tidal currents that occur must be included in the calculations when passing through the island chain.

The areas west of the Exumas is called Exuma Bank. The east side, the Atlantic side, is called the Exuma Sound. On the banks the water depth is usually 3-5 meters. Many fine anchor bays are found. At westerly winds, it can be difficult to find protection from the wind. Strong winds from the west are expected to come in tomorrow and the day after tomorrow. We searched for a sheltered spot and finally got a buoy in Wardrick Wells Cay. Got the last place with limited protection against west wind but had no better option.

The charts we use for the Bahamas is the "Explorer Charts". They are available in Garmin app for the iPad and it is mainly with the iPad we navigate. We have also Explorer files that can be used in the Open CPN on PC. Explorer has also published books with nice paper charts of the area. They are slightly larger than A3, printed on totally water resistant Polyart. Besides charts contain all possible information about the area.
Normally we use Navionics apps for iPad for navigation. They have the same charts that are in our Raymarine plotter. We have been advised not to use Navionics in the Bahamas when the Explorer is considered more reliable.

We also use an app from iSailor to the iPad (not in the Bahamas). iSailor using Transas charts.

Nowadays, iPad is our main navigational aids. Raymarine plotter is now the backup for the iPad. From the beginning it was quite the opposite.