Translate

lördag 21 april 2018

På väg till Green Cove Springs / On our way to Green Cove Springs

Kerstin, Annika, Björn


(In English below)
När vi ankrade utanför Halifax Marina i Daytona upptäckte vi att vi hade ett problem. Våra batterier kokade. Hittade felet ganska snabbt. Det var ett brott på en kabel från generatorn. Fixade detta med en ny kabelsko men det gick inte att starta motorn. Startbatteriet hade ingen kraft att dra igång motorn. Det är nu faktiskt andra gången som våra batterier kokat. Förra gången var när vi gick från Kuba till Bahamas. Då hade ett lager i generatorn gått sönder och vi bytte generator. Den gången märktes inga problem med batterierna efter kokningen. Men denna gången gav startbatteriet upp. Det verkar inte som att kokningen påverkat våra förbrukningsbatterier som är två st 225 Ah AGM-batterier.

Det var för sent på dagen för att komma iland och handla ett nytt batteri så det fick vänta till följande dag. Vilket blev lite stressigt då vi under natten fick en storm över oss. Att ligga ankrade i stormvindar utan möjlighet att starta motorn i händelse av att båten skulle dragga känns inte bra. Vårt Rocna-ankare har dock aldrig gjort oss besvikna. Det satt fint. Under natten hade vi kraftiga blixtar, åska, stormvindar och ett regn som var så kraftigt att det lät som båten höll på att gå i bitar.

När vi kom till St Augustine på vår väg norrut kom Annika och Björn på svenska båten Moon ikapp oss. Vi har båda gått samma väg längs Intracoastal Waterways (ICW) men vi har varit ungefär två dygn före. Vi förflyttade oss sedan till Sisters Creek vid Jacksonville. Det är en gratismarina där vi brukar stanna till när vi är på väg för upptagning av båten. Där finns tillgång till vatten på bryggan så man kan passa på att tvätta och skölja utrustning inför landförvaringen.

Vi hade ett par väldigt trevliga dagar tillsammans med Annika och Björn. De är på väg hem till Sverige efter att ha varit ute och seglat i tjugo år varav tio år i Stilla Havet. De har gått runt Kap Horn, varit på Antarktis, Nya Zeeland, Australien, Thailand, Malaysia, Japan, Alaska, Canada och en massa andra spännande platser.

De har en fantastisk hemsida som förutom blogg innehåller mängder med tips om det mesta som har med segling och båt att göra. sailaround.info

Fiskgjusar på Intracoastal Waterways
Har nu tagit oss till Green Cove Springs i norra Florida. Här lyfter vi Balance på land på onsdag den 25 april. Kerstin flyger hem till Sverige på måndag den 23:e. Själv stannar jag kvar i båten på marinan till början av maj. Följer då med David Bridges till Fort Lauderdale. Därifrån seglar vi Davids båt Blue Yonder till Bermuda. Flyger sedan till New York och därifrån hem till Sverige.


(In English:)
When we anchored outside of Halifax Marina in Daytona we discovered we had a problem. Our batteries boiled. Found the error fairly quickly. There was a break on a cable from the generator. Fixed this with a new cable shoe but the engine could not be started. The starter battery had no power to start the engine. It's actually the second time our batteries has boiled. The last time was when we went from Cuba to the Bahamas. Then a bearing in the alternator had broken. Luckily we had a spare alternator. There was no problem with the batteries after they had boiled. But this time the starter battery gave up. It does not seem that it has has affected our house batteries, which are two 225 Ah AGM batteries.

It was late in the day to get ashore to buy a new battery so it had to wait until the following day. Which became a little stressful when we got a storm over us during the night. Being caught in stormwinds without the possibility of starting the engine in case the boat would drag does not  feel good. However, our Rocna anchor has never disappointed us. It was fine. During the night we had thunder and lightning, storm winds and a rain that was so powerful that it sounded like the boat was going to pieces.

When we came to St Augustine on our way north, Annika and Björn on the Swedish boat Moon caught up with us. We have both been sailing along the Intracoastal Waterways (ICW) but we have been about two days in front of them. We then moved to Sisters Creek in Jacksonville. It is a free marina where we usually stop when we are on the way to Green Cove Springs Marina to haul out. There is access to water on the bridge, so you can take care of washing and rinsing equipment before storing on the hard.

We had a couple of very nice days together with Annika and Björn. They are on their way home to Sweden after having been out sailing for twenty years, including ten years in the Pacific Ocean. They have sailed around Cape Horn, been in Antarctica, New Zealand, Australia, Thailand, Malaysia, Japan, Alaska, Canada and a lot of other exciting places.

They have a great website that besides blog contains lots of tips about the most about sailing and boating. sailaround.info (also in English)

Have now arrived at Green Cove Springs in northern Florida. Here Balance is hauled out on Wednesday, April 25th. Kerstin flies home to Sweden on Monday 23rd. I myself stay in the boat at the marina until the beginning of May. Then David Bridges will pick me up by car and we will go to Fort Lauderdale. From there we will sail David's boat Blue Yonder to Bermuda. Then I will fly to New York and from there home to Sweden.
fredag 6 april 2018

Northbound

(In English below)
Vi låg ett par blåsiga dagar i Wardel Marina på Providence Island. På tisdagen ordnade Marilyn ett ”Windy Tuesday Party”, det finns alltid anledning till fest.

Gjorde en utflykt till Nassau. Bussarna går inte hela vägen till marinan och då liftar man. Blev upplockade av en mycket vänlig man som berättade att han gick i kyrkan fyra dagar i veckan. Han berättade också om sin drömresa. Han ville resa till Australien. Av en alldeles speciell anledning. Han drömde om att få boxas med en känguru. Försäkrade att kängurur gillar att boxas. För säkerhets skull ville han dock att den skulle ha fötterna hopbundna då risken annars är stor att de sparkas. Och det är ju inte fair play…….

Seglade sedan tillsammans med Blue Yonder de 165 sjömilen till Fort Lauderdale och ankrade på Lake Sylvia. På Lake Sylvia träffade vi familjen Oresten på båten Grandiosa från Smögen. Vi mötte dem till sjöss utanför Georgetown i Bahamas för några veckor sedan. Annars har vi inte tidigare träffats. Hemma i Sverige bor vi 3,5 sjömil från varandra!

Nu lämnar vi Bahamas men kommer snart tillbaka


Marilyn och David på Blue Yonder är fantastiska på att få folk att träffas och vi hade ett par trevliga kvällar i Fort Lauderdale tillsammans med nya och gamla bekantskaper.

Har sedan fortsatt vår väg norrut längs Intracoastal Waterways (ICW).
Gjorde ett stopp i Boca Raton och träffade våra vänner Mindy och Jeff på Mad Romance.
I North Palm Beach stannade vi följande dag. På kvällen hade vi avskedsmiddag med Dorte som seglat med oss från Georgetown i Bahamas. Tidigt nästa morgon körde vi in Dorte med dingen till land. Där tog hon sedan en Uber till en buss som sedan gick till Orlando där hon tog flyget tillbaka till Köpenhamn.

Dorte


Just nu befinner vi oss i Vero Beach där vi stannar några dagar. Tar oss sedan vidare norrut och kommer småningom till Green Cove Springs där vi tar Balance på land för landförvaring under sommaren.

Hemresan är bokad till den 23 april men vi håller på att ändra bokningen så att Kerstin åker hem själv. Jag (Staffan) åker hem några veckor senare. Kommer att segla med David på Blue Yonder från Ft Lauderdale till Bermuda i början på maj. Marilyn kommer sedan med flyg till Bermuda. Sedan seglar Marilyn och David Blue Yonder till Azorerna där de är med i Ocean Cruising Clubs träff i juni. Träffen omfattar 40-talet OCC-båtar och ordnas med anledning av 100-års jubileet för anrika Peter Café Sports i Horta.

Marilyn och David

(In English:)
We spent a couple of windy days in Wardel Marina on Providence Island. On Tuesday Marilyn arranged a "Windy Tuesday Party", there is always a reason to have a party.

Did an excursion to Nassau. The buses do not go all the way to the marina and then you hitch hike. We were picked up by a very friendly man who told us he went to church four days a week. He also told about his dream travel. He wanted to travel to Australia. For a very special reason. He dreamed of boxing with a kangaroo. Assured that kangaroos like boxing. For safety, however, he wanted the kangaroo to have his feet tied up because the risk is otherwise great for kicking. And that's not fair play .......

Then sailed along with Blue Yonder the 165 nautical miles to Fort Lauderdale and anchored in Lake Sylvia. At Lake Sylvia we met the Oresten family on the boat Grandiosa from Smögen. We met them at sea outside of Georgetown, Bahamas a few weeks ago. Otherwise we have not met before. At home in Sweden we live 3.5 miles from each other!

Marilyn and David at Blue Yonder are great at making people meet and we had a couple of nice nights in Fort Lauderdale together with new and old acquaintances.

Then continued our route north along the Intracoastal Waterways (ICW).
Stopped in Boca Raton and met our friends Mindy and Jeff at Mad Romance.
Next day we made a stop in North Palm Beach. In the evening we had a farewell dinner with Dorte who has sailed together with us from Georgetown in the Bahamas. Early the next morning we drove Dorte with the dingy to shore. There she took an Uber to a bus which then went to Orlando where she took the flight back to Copenhagen.

Right now we are in Vero Beach where we will stay for a couple of days. Then we head north and finally arrive at Green Cove Springs where we take Balance on the hard for storage during the summer.

Our flights back to Sweden are booked until April 23, but we are changing the booking so Kerstin goes home by herself. I (Staffan) fly home some weeks later. Will sail with David on Blue Yonder from Ft Lauderdale to Bermuda in early May. Marilyn then arrives by plane to Bermuda. Then Marilyn and David will sail Blue Yonder to the Azores where they participate in the Ocean Cruising Club meeting in June. There will be around 40 OCC boats and the meeting is arranged for the 100th anniversary of Peter Café Sports in Horta.