Translate

torsdag 14 februari 2019

Chubb Cay - Warderick Wells

Balance i Warderick Wells

(In English below)
Från Chubb Cay seglade vi mot Nassau nästa dag, ca 40 sjömil. Hade två rejäla napp på fiskelinan på vägen. Första fisken tog sig fri genom att bita av linan. Den andra fisken som var en Mahi-Mahi lyckades lossa från kroken strax före ombordtagningen. Den kom såpass nära att vi hade ögonkontakt. Mahi-Mahi är vår favoritfisk och det var synd att vi missade den men det kommer fler. Fast inte idag!

När man seglar in i Nassau måste man rapportera till Nassau Harbour Control via radion. De vill veta vilken hamn man kommer från, vilken hamn som är nästa hamn efter Nassau, båtens namn och registreringsnummer men man frågar inte efter vilket land båten är registrerad i.

Vi valde att ankra strax öster om Nassau Harbour Club Marina. Man befinner sig då vid Nassaus östra utfart. Nästa morgon kunde vi komma iväg någorlunda tidigt med kurs mot Shroud Cay på Exumas. Lite drygt 40 sjömil. När vi nu kommit till Exumas är vi i Bahamas på riktigt! Det är här vi gillar att vara! Vattnet är kristallklart och skiftar i grönt, turkos och en massa varianter av blått! I Bahamas finns det klaraste och renaste vatten vi sett!

I Shroud Cay finns ett antal bojar man kan ligga vid men det går lika bra att ankra. Det är sandbotten som ger perfekt ankarfäste. Dessutom är ankaret rent när det tas upp. Här befinner vi oss inom Exuma Land and Sea Park och man får betala för att ligga vid boj men även för ankring. Men vi betalar gärna avgiften då den går till underhållet av nationalparken. 

Vi ankrade två nätter vid Shroud Cay. Passade på att ta en vilodag, badade och hade det skönt. Kerstin startade upp säsongens yoghurt-kultur och jag körde igång watermakern för första gången i år. När watermakern inte används under lång tid måste den konserveras och innan man producerar vatten till tankarna måste den sköljas ren en stund.

Nu fungerar den som den skall och vi är därmed självförsörjande på gott dricksvatten och kan duscha och tvätta så mycket vi vill. Watermakern drar en del ström men huvudsakligen producerar vi ström via solpaneler och vindgenerator. Det är väldigt sällan vi behöver använda motorn för att ladda men om vi gör det får vi dessutom varmvatten.

Warderick Wells heter en plats i Exumas som är väldigt populär. Där får man inte ankra och det finns ca 20 bojar i en otroligt vacker vik. Kl 09 får man via radio anmäla sig till parkvakten om man vill ha en plats. Vi lyckades få kontakt från Shroud Cay och satte upp oss på waiting list och fick en bojplats till följande dag.

Warderick Wells är vår absoluta favoritplats och vi tycker det är den vackraste plats vi känner till.
Warderick Wells
Lighthouse at the entrance of Nassau Harbour(In English:)
We sailed from Chubb Cay to Nassau next day, about 40 nm. We had two big fishes on the fishing line during the way. The first one took himself free by biting off the fishing line. The next one which was a Mahi-Mahi managed to get free from the fishing hook just before landing on Balance. We had it so close that we had eye-contact. The Mahi-Mahi is our favorite fish and it was a pity we missed it but there are more to come. But not today!

When sailing into Nassau you have to report to Nassau Harbour Control on the radio. They want to know which was your last port of call and your next port of call, the name of the boat and the registration Number but they do not ask in which country the boat is registered.

We chosed to anchor east of Nassau Harbour Club Marina. There you are at the eastern exit of Nassau.

Next morning we were able to depart rather early heading towards Shroud Cay at the Exumas. A little bit more than 40 nm. When we now have arrived to the Exumas we are in the Bahamas for real! This is where we enjoy being! The water is crystal clear and colors vary from green, turquoise, and a lot of different shades of blue. In the Bahamas there is the cleanest water we have ever seen.

In Shroud Cay there are a number of mooring bouys you can tie up to but you can just as well anchor. The bottom is sand and is perfect for anchoring. Here we are within Exuma Land and Sea Park and you have to pay for mooring bouy and for anchoring. We do not mind paying for the anchorage as the money goes to supporting the marine park.

We anchored two nights at Shroud Cay. Took ”a day off”, did some swimming and had a wonderful day. Kicki started up the yoghurt culture for the season and I started up the water maker for the first time this year. When the water maker is not used during a long time it must be conserved and before producing water for the tanks it must be rinsed for some time.

Now it works as it should and we can use as much water as we want for drinking, shower and washing. The water maker consumes a lot of electric power but mainly we produce electric power by solar panels and wind generator. It is very rare that we need to run the engine for charging but if we do we also get warm water.

Warderick Wells is a very popular place in the Exumas. You are not allowed to anchor there but there are about twenty moorings in an incredibly beautiful bay. At 9 AM you can contact the park office to ask for a mooring. We got contact from Shroud Cay and were on the waiting list for a mooring. Next morning we received a mooring.

Warderick Wells is our absolute favorite place and we do not really know of a more beautiful place.

tisdag 12 februari 2019

Boca Raton till Bahamas/Boca Raton to the Bahamas

Man of war - Portugisisk örlogsman
(In English below)
Lämnade våra vänner Mindy o Jeff på katamaranen Mad Romance i Boca Raton söndagen den 3 februari. Nu har vädret stabiliserat sig och värmen har kommit tillbaka. Nu är det som det ska vara, helt enkelt! Var tillsammans med Mindy och Jeff ett par dagar och var bl.a. tillsammans i Ft Lauderdale där vi uträttade några ärenden hos West Marine, Sailorman och East Coast Batteries. Några trevliga kvällar och goda middagar hade vi tillsammans.

Fortsatte ICW söderut till Fort Lauderdale där vi toppade upp våra dieseltankar. Sedan broöppning vid 17th Street Bridge och därefter ut i Golf-strömmen med kurs mot Bahamas.

Väderfönstren för att segla till Bahamas har under en ganska lång tid varit få. Förhärskande vindriktningen har varit nordlig, därav också det kalla vädret som rått under lång tid.

Nordlig vind är väldigt olämpligt eftersom den går mot Golfströmmen. Vind mot ström leder till förskräcklig sjö. Ostlig vind vill vi inte heller ha eftersom det är motvind. Sydlig och västlig vind är bra men man kan få vänta på de rätta förhållandena. Nu uppstår ett högtrycksläge med vackert väder, solsken och varmt. Men ingen vind! Vi valde att gå för motor!

Vi hade 55 sjömil över Golf-strömmen till ”Hen & Chicken” som är en av infartspunkterna till Bahama bankarna. Över bankarna har vi drygt 60 sjömil tills vi når Atlanten på andra sidan. Vi passerar bankarna under natten. Vattendjupet på bankarna är 3,5 - 8 meter och man kan ankra om man vill. En del gör det. Vi möter några mindre lastfartyg som förser Bahama-öarna med förnödenheter från USA.

En märklig känsla när man lämnar bankarna med vattendjup på några få meter och djupet på en mycket kort stund ändrar sig till ett par tusen meter.

Endast 15 sjömil från där man kommer ut i Atlanten (kallas Tongue of the Ocean) finns en marina som heter Chubb Cay Marina. Det ser ut som att man kan klarera in där. Vi anropar marinan på radion och frågar. Det går bra att klarera in där men Harbour mastern påpekar att de debiterar en avgift om man endast använder marinan för inklarering. För en något högre kostnad kan man stanna en natt. Vi bestämde oss för att stanna en natt då vi var lite trötta efter 23 timmar till sjöss. 

När vi kom in i marinan kändes det först som att komma in i marina Gaviota på Cuba. En stor fin marina med endast ett fåtal båtar. Båtarna som låg där var i huvudsak amerikanska sportfiskebåtar. Första tanken var att de har så högt pris att ingen vill stanna där. Pratade med besättningen på en av de amerikanska båtarna som dock sa att om ca två veckor är marinan fullbelagd då sportfiskesäsongen satt igång.

Marinan är otroligt fin. När man förtöjer tar två män emot tamparna och dekorerar förtöjningsändarna med en ”fläta”. Anläggningen är också en resort och har trevlig restaurang, bar och vacker pool. I receptionen får vi blanketterna som skall fyllas i och när det är klart blir vi körda till den lilla flygplatsen där Customs & Immigrations finns. Vi fick våra pass stämplade och cruising- och fishing permit för den tid vi har tänkt stanna.

Om vi eventuellt kommer hit någon mer gång väljer vi nog att ankra utanför marinan och ta oss till fots till flygplatsen. Marinan var väldigt trevlig och med vänlig personal men det är den dyraste marinan vi någonsin stannat vid.
Mindy, Jeff and Coco in Boca Raton
Customs and Immigrations office in Chubb Cay

Sport fishing boat
Marina office in Chubb Cay
(In English:)
We left our friends Mindy and Jeff at the catamaran Mad Romance in Boca Raton on Sunday February 3rd. Now the weather has stabilized and it has become warmer. Right now it is the way we want it to be! We were together with Mindy and Jeff for a couple of days and among other things we were in Ft Lauderdale where we visited West Marine, Sailorman and East Coast Batteries. We had a couple of really nice evenings and dinners together.

Continued our way south along the ICW to Fort Lauderdale where we filled up our diesel tanks. Thereafter bridge opening at 17th Street Bridge and then out into the Gulf stream headed towards the Bahamas.

Weather windows to sail to the Bahamas have during a rather long time been rare. Most of the winds have been northerly, thereof also the cold weather that has been dominating during long time.

Northerlies are not good for crossing to the Bahamas as they go towards the Gulf Stream. Wind against current leads to terrible sea conditions. Neither do we like Easterlies as they are on the nose.

Southerlies and westerlies are good but you could have to wait some time for perfect conditions. Now creates a high pressure system with beautiful weather, sunshine and warm weather. But no wind at all! We motored!

It is around 55 nautical miles across the Gulf Stream to ”Hen & Chicken” which is one of the points where you can enter the Bahama banks. Across the banks we had around 60 nautical miles until we reach the Atlantic on the other side. We pass the banks during the night. The draft is around 10 - 25 feet and you can anchor if you like. Some boaters do. On the way we met some smaller freighters that go with stuff for the Bahamian Islands from USA.

It is a special feeling when you leave the banks with rather shallow water and get out into the Ocean when the draft changes to 10.000 feet in a couple of minutes.

Only 15 nm from where you go out into the Atlantic (called the Tongue of the Ocean) there is a marina called Chubb Cay Marina. Looks like it is possible to clear in there. We call the marina on the radio to check. It is OK to clear in at the marina but the Harbour Master tells us that they charge you if you only use the marina for clearing in. If you pay some more you are able to stay in a slip at the marina. As being rather tired after 23 hours at sea we decided to stay overnight.

When we entered the marina we first thought of when we entered marina Gaviota on Cuba. A huge, very nice marina but with very few boats. The boats being there were most of them American Sport Fishing boats. At first we thought the price to stay in the marina was so high that few boaters want to use it. Talking to the crew on one of the American boats we heard, however, that within two weeks the marina will be full. This when the Sport fishing season has started.

The marina is incredibly fine and beautiful. When you come in to the dock there are two men assisting you with your lines. The marina is also a resort and has nice restaurant, bar and a beautiful pool. At the reception desk we receive the documents to be filled in and when we are ready there is a chauffeur taking us to the small airport nearby where Customs & Immigrations are. Our passports were stamped and we received cruising- and fishing permit for the time we plan to stay.

In case we would come here again in the future we will probably choose to anchor outside the marina and walk to the airport for clearence. The marina is very nice and beautiful and the staff is very friendly and nice but it is the most expensive marina we have ever stayed at.