Translate

tisdag 11 april 2017

Säsongsslut – End of season(In English below)
Då är segelsäsongen slut för oss för denna gången. Balance står nu upptagen på land i Green Cove Springs i norra Florida för andra året. Tvättad in- och utvändigt, vaxad och putsad, motorn servad, segel tvättade och hopvikta, tågvirke tvättat m.m.


När man långtidsförvarar båten i varmt klimat är det viktigt att det är rent och torrt överallt. Vi vill inte få vare sig mögel eller insekter ombord. Tvättat invändigt med vinäger och alkohol. Placerat ut tabletter mot kackerlackor, sprayat med insektsmedel. Vi använder också s.k. kackerlackshotell. The hotel where you check in but never check out. Som avslutning på behandlingen har vi löst ut fyra st ”insektsbomber”. Detta görs alldeles innan man stänger igen och de skall hålla båten skyddad mot insekter i fyra månader. Med förpackningen får man ett varningskort att sätta på luckan där man skriver datum när det åter är säkert att beträda det behandlade området. Kanske är detta eventuellt ett sätt att hålla borta inbrottstjuvar. Vi har varit relativt förskonade från inbrott men man vet ju aldrig. Balance står förvarad i ett inhägnat låst område. Vi har visserligen haft två inbrott. Båda var i Göteborg…..

Häromdagen träffade vi Anders och Heather på svenska båten Spray. De tar också upp båten i Green Cove Springs. Vi har aldrig träffats tidigare men ändå har vi känt varandra några år. Emellanåt hörs vi på det skandinaviska radionätet på SSB-radion. Radionätet är för skandinaviska cruisers och täcker hela karibiska havet och även upp i Bahamas har vi haft bra kontakt. Förra året var vi samtidigt på Roatan i Honduras och det var nära att vi då träffats men omständigheter gjorde att det inte lyckades.

I skrivande stund sitter vi på flygplatsen i Orlando för att om en stund flyga med Norwegian till Köpenhamn och sedan vidare hem till Bohus-Malmön.


In English
Then sailing season is now finished for us this time. Balance is now on the hard in Green Cove Springs in northern Florida for the second year. Washed inside and outside, waxed and polished, the engine is serviced, sails are washed and folded, ropes washed etc.

When storing the boat for long time in a hot climate it is important that it is clean and dry all over. We do not want to get either mold or insects on board. Washed internally with vinegar and alcohol. Placed tablets against cockroaches, sprayed with insecticide. We also use so called ”cockroach hotels”. The hotel where you check in but never check out. At the end of treatment, we have deployed four pieces "bug bombs". This is done just before closing again and they shall keep the boat protected against insects in four months. With the package, you get a warning card to put on the door where you write the date when it is again safe to enter the treated area. Perhaps this is possibly a way to keep away burglars. We have been relatively spared from burglary but you never know. Balance is kept in a locked fenced area. We have however had two burglaries. Both were in Gothenburg ... ..

The other day we met Anders and Heather on the Swedish boat Spray. They also haul out the boat in Green Cove Springs. We have never met before, but we have known each other for some years. Occasionally we meet on the Scandinavian radio network on the SSB radio. The radio network is for Scandinavian cruisers and covers the entire Caribbean Sea and also in the Bahamas, we have had good contact. Last year we were at the same time on Roatan in Honduras and it was close that we met, but circumstances meant that it did not succeed.

At this writing, we are sitting at the airport in Orlando to fly with Norwegian to Copenhagen and then home to Bohus-Malmön.


tisdag 28 mars 2017

På väg mot norra Florida


Har varit vid St Augustine Municipal Marina några dagar. Staden St Augustine är USA:s äldsta stad som grundades av spanjorer 1565. Det är en mycket trevlig stad, måhända något turistisk, men trevlig. Marinan i St Augustine har ett stort område med bojar där vi får en plats.

West Marine är världens största båttillbehörsföretag. De har butiker i nästan alla kuststäder i Florida. Ofta är de belägna i köpcenter och inte så sällan grannar med största livsmedelsaffären.

På en del ställen börjar vi känna igen folk och hos West Marine kom den trevliga kassörskan ihåg oss. Hon är själv liveaboard i sin 43 fots motorbåt av trawler-typ. Hon är mycket entusiastisk om att bo och leva i båt och visar oss bilder på den fina inredningen i sin båt.

Idag är det dags att lämna St Augustine. Vi ropar upp marina-kontoret på vhf-radion för att kolla att det är OK att komma in till bränslebryggan och fylla vatten och göra pump-out (tömma septiktanken). De sa att de kunde komma ut till oss med pump-out båten och tömma tanken. Eftersom vi ändå behövde fylla vatten kändes det enklast att gå in till bryggan.

Vid alla bränslestationer i Florida kan man få sin septiktank tömd. Som här i St Augustine finns också s.k. pump-out båt som kommer ut till boj- och ankarliggare och tömmer tanken. Vid många marinor där man ligger vid brygga har man sugtömningsmöjlighet vid varje båtplats. Man behöver som regel inte förflytta båten och förtöja om för att få tömt sin tank. Genom att det är så lätt att få tömt tanken finns det ingen anledning att ”smygtömma” som många båtägare gör i Sverige. Eftersom tömningsmöjligheterna i Sverige är väldigt dåligt utbyggda är det många som gör så.

När vi är klara med vattenfyllning och avloppstömning ropar vi upp brovakten på Lion bridge som ligger strax intill. Han svarar att vi får vänta 11 minuter till nästa öppning. Vi lämnar bränslebryggan och ”balanserar” Balance i den starka strömmen i väntan på öppningen. Det kändes ganska trevligt när brovakten kommer ut när vi passerar och ropar till oss: Safe travel Balance!


Ankarbotten på Intracoastal Waterways är ofta dyig och man får mycket dy upp med ankarkättingen. Det blir också smutsigt på däck. Har nu investerat i en spolpump som vi nyligen installerat. Fungerar fantastiskt bra. Nu är det lätt att spola kättingen och ankaret. Om en massa föroreningar sitter kvar på kättingen får vi också problem med ankarspelet vid sättning och upptagning av ankaret.På vår väg norrut stannade vi till några dagar i Daytona. Det råkade bli samtidigt som Daytona Bike Week pågick. Daytona Bike Week är en av världens största motorcykelträffar. I år var det 76:e året som träffen hölls. Besökte festområdet några gånger och det fanns mycket roligt att beskåda.

tisdag 14 mars 2017

Vinterstormen Stella/Winter storm StellaIn English below:
Vi är på väg norrut längs Intracoastal Waterways. Har idag kommit till Daytona.

Väderläget är just nu lite ostadigt. På nyheterna skriver man om vinterstormen Stella på USA:s ostkust. Det skrivs att Stella kan bli ett av de värsta vinterovädren på många år. I New York och New Jersey råder undantagstillstånd och man förväntar svåra förhållanden. Vind över 26 meter/sekund och upptill 60 cm snö. Flygbolaget SAS ställer in sina flygningar till New York. Angela Merkels besök hos Donald Trump skjuts upp p.g.a vädersituationen. Eller är det ett svepskäl för att hon ska slippa träffa eländet?

Daytona där vi nu befinner oss ligger ca 1500 km söder om New York och vi omfattas inte direkt av vinterstormen. Åtminstone räknar man risken för snöfall som obefintlig. Men vi känner av ett betydligt kallare väder än vi är vana vid och hade under dagens etapp vindar omkring 30 knop. Iskalla vindar från norr! Så idag var det långbyxor, tröja, jacka, mössa och handskar på. Och skor! Igår var det T-shirt och shorts.

Bestämde oss för att ta en plats på Halifax Marina istället för att ankra p.g.a det ostadiga vädret. När vi kom in i den skyddade marinan var det nästan ingen vind och det var skönt att pusta ut efter en riktigt kylig etapp.


In English:
We are heading north along the Intracoastal Waterways. Today we arrived to Daytona.

The weather is right now a bit uncomfortable here. On the news they write about the winter storm Stella on America's east coast. It is written that Stella can be one of the worst winter storms in many years. In New York and New Jersey state of emergency, and it expects difficult conditions. Wind more than 50 knots and up to 60 cm of snow. The airline SAS has canceled its flights to New York. Angela Merkel's visit to Donald Trump postponed because of weather situation. Or is it a pretext for her to avoid having to meet the misery?

Daytona where we are located is about 1,500 km south of New York and we are not directly covered by the winter storm. At least the expected risk of snowfall is none. But we have a lot colder weather than we are accustomed to and during today's passage the winds were around 30 knots. Icy winds from the north! So today we had long pants, sweater, jacket, hat and gloves. And shoes! Yesterday we had T-shirt and shorts.

Decided to take a berth at the Halifax Marina instead of anchoring because of the unstable weather. When we arrived into the protected marina there was almost no wind and it was good to arrive in the nice marina after a really cold day at sea.

tisdag 7 mars 2017

Tillbaka i Florida/ Back in Florida


När vindprognoserna tyder på friska och hårda vindar så långt som prognoserna sträcker sig väljer vi att utnyttja ett väderfönster som gör det möjligt att segla tillbaka från Bahamas till Floridas östkust.

Att korsa golfströmmen kräver att vinden ej har nordlig riktning. Man säger att förhållandena om strömmen och vinden går åt olika håll är ”som att klappa en katt åt fel håll”.

Vi seglade från Nassau och angjorde Floridas kust i Fort Pierce där vi möttes av 4 knops motström i inloppet. Fortsatte sedan på Intracoastal Waterway till Vero Beach Marina. En sträcka om ca 240 sjömil som tog oss 35 timmar.

Vi kom fram till marinan i mörker men vi har varit här tidigare så det var inget problem. Förtöjde vid bränslebryggan och fyllde upp våra bränsletankar på morgonen när de öppnade.

Mannen på bränslebryggan var den förste vi träffade efter återkomsten till USA. Lite tråkigt tyckte vi det var när han bekräftade den nya Sverigebilden, så som den förmedlas av Mr Trump, för oss.

När vi sedan förtöjt vid en av marinans bojar, tog vi tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle, en taxi till tullmyndigheten vid flygplatsen i Fort Pierce där vi klarerade in i USA igen.

Under passagen från Bahamas hade vi till en början bra vindar som följdes av stiltje. Blev ganska många motortimmar på vägen. Vår motor visar under vägen tecken på för dålig kylning. Dorte och René på Fru Valle är båda motormekaniker och gav oss god hjälp. Misstänkte att värmeväxlaren kunde vara igensatt men den visade sig vara i nyskick när vi fick isär den. Däremot hade vi kraftiga igensättningar i saltvattenkröken. Behandlade detta med frätande medel och det verkar nu fungera bättre.

Har nu ganska gott om tid och räknar med att stanna i Vero Beach ett tag. Det är en trevlig plats att vara på och vi njuter just nu av att kunna handla mat i välsorterade butiker och till rimliga priser.

Planen är att lyfta Balance på land i Green Cove Springs Marina den 7 april och flyga hem den 10 april. Fram till dess ska vi njuta av besök vid några av de trevliga platser i Florida som vi gillar.


In English:
When the wind forecasts predicts strong winds as far as the forecasts extend we choose to use a weather window that makes it possible to sail back from the Bahamas to Florida's East Coast.

Crossing the Gulf Stream requires that the wind does not have a northerly direction. They say that the conditions of the current and the wind going in different directions is "like stroking a cat in the wrong direction."

We sailed from Nassau and called at the coast of Florida in Fort Pierce, where we were met by counter-current 4 knots in the inlet. Then went on the Intracoastal Waterway to the Vero Beach Marina. A total distance of about 240 miles that took us 35 hours.

We arrived at the marina in the dark, but we have been here before, so it was no problem. Berthed at the fuel dock and filled up our fuel tanks in the morning when they opened.

The man at the fuel dock was the first person we met after returning to the United States. A bit disappointing, we thought it was when he confirmed the new image of Sweden, the way it is told by Mr Trump, for us.

Thereafter we moored at one of the marinas bouys. Then we took together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle, a taxi to the customs authorities at the airport in Fort Pierce where we cleared in to the US again.

During the passage from the Bahamas, we started with good winds that later disappeared. Used the engine for quite some hours. Our engine showed sign for poor cooling. Dorte and René on Danish boat Fru Valle are both motor mechanics and gave us good help. Suspected that the heat exchanger could be clogged, but it turned out to be as good as new when we took it apart. However, we had severe blockages in the saltwater bend. Treated this with caustics and it now seems to work better.

We have now quite a lot of time and expect to stay in Vero Beach for a while. It's a nice place to be and right now we are enjoying being able to buy food in the well-stocked shops at reasonable prices.

The plan is to take Balance on the hard in Green Cove Springs Marina April 7 and fly home to Sweden on April 10. Until then, we will enjoy visiting some of the nice places in Florida that we like.

fredag 24 februari 2017

Underwater sculpture, ”The mermaid and the piano”In English below
Har nu tillbringat några veckor i Bahamas. Har mesta tiden befunnit oss vid populära Exumas-området. De flesta som seglar här är kanadensiska och amerikanska båtar.

En del av tiden har vi seglat tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle. Vi sa en dag att språkträningen danska/svenska varit nyttig för oss alla fyra. Efter en del tid tillsammans går det nu betydligt bättre med kommunikationen oss emellan. Lite lustigt när René använder svenska uttryck och vi tydligt hör en göteborgsk/dansk accent. Vi lärde känna varandra i Green Cove Springs där vi hade våra båtar under sommaren förra året. Har också träffat kanadensiska paret Lynn och Ian från Windward. Också de är bekanta från Green Cove Springs.

Kerstin, René och Dorte

I Georgetown träffade vi Helen och Bill från Alembic och Mary och Jeff från Echo. Båda amerikanska båtar som vi seglade tillsammans med i OCC-rallyt (OCC = Ocean Cruising Club) under tiden januari-maj förra året. Omkring 2500 sjömil har vi seglat tillsammans under fyra månader och det var roligt att återses. OCC-rallyt var ett mycket lyckat arrangemang och gemenskapen det gav då vi umgicks med 25 andra båtar under fyra månader har gett oss minnen och vänner för livet.

Kerstin och Helen, Alembic


I Bahamas finns inga ICA Maxi. Inte heller Publix eller WinnDixie. De ställen där man kan handla mat är små butiker. Idag handlade vi lite köttfärs, potatis, digestive-kex och damen bakom disken säger att det kostar 10 dollar. Hon stämplade inte in i någon kassamaskin eller summerade utan fick en känsla att hon höftade priset. Det blev ju jämnt belopp. När jag betalade med en 20-dollarssedel tog hon upp en liten sedelbunt ur fickan och lämnade växel tillbaka.

I Bahamas har man Bahamian dollars som valuta. En Bahama-dollar har samma värde som en US-dollar. Det går lika bra att betala med US som Bahama-dollars. Det gäller dock att inte ha Bahama-dollars kvar när man kommer tillbaka till USA för där har de inget värde.

Priserna på varor i Bahamas är generellt ganska höga. Öl, vin och alkohol-varor är väldigt dyrt och man gör klokt i att handla sådana varor i USA innan man tar sig hit.

När man navigerar i Bahamas behöver man ha koll på tidvattnet. Nivån skiftar upp till en meter och tidvattenströmmarna som uppstår måste man ha med i beräkningarna när man passerar genom ö-kedjan.

Exuma Bank kallas områdena väster om Exumas. Den östra sidan, Atlantsidan, kallas Exumas Sound. På bankarna är vattendjupet oftast 3-5 meter. Många fina ankarvikar finner man. Vid västliga vindar kan det vara svårt att hitta skyddade vikar. Hårda vindar från väster förväntas komma in imorgon och övermorgon. Vi har febrilt letat efter en skyddad plats och fick till slut en bojplats i Warderick Wells Cay. Fick den yttersta platsen med begränsat skydd mot västvind men hade inget bättre alternativ.

Sjökorten vi använder för Bahamas är ”Explorer Charts”. De finns i Garmins app för iPad och det är huvudsakligen med iPad vi navigerar. Vi har också Explorer-filer som kan användas i Open CPN på PC. Explorer har också givit ut trevliga böcker med papperssjökort över området. De är något större än A3, tryckta på helt vattenresistent Polyart. Förutom sjökort innehåller de all möjlig information om området.
Normalt använder vi Navionics appar för iPad för navigation. De har samma sjökort som finns i vår Raymarine plotter. Vi har blivit avrådda att använda Navionics i Bahamas då Explorer anses mer tillförlitliga.

Vi använder också en app från iSailor till iPad (ej i Bahamas). iSailor använder Transas sjökort.

Numera är iPad vårt huvudsakliga navigationshjälpmedel. Raymarines plotter är numera backup för iPad. Från början var det tvärtom.


IN ENGLISH:
We have now spent a few weeks in the Bahamas. Most of the time we have been at the popular Exumas area. Most of the people sailing here are Canadians and Americans.

Part of the time we have sailed together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle. The language training Swedish/Danish has been interesting for all four of us. After some time together, it is now much better with the communication between us. A little bit funny when René using Swedish expressions, and we clearly hear his Gothenburg/Danish accent. We got to know each others in Green Cove Springs where we had our boats in the summer last year. Also met Canadian couple Lynn and Ian from Windward. Also they are familiar from Green Cove Springs.

In Georgetown, we met Helen and Bill from Alembic and Mary and Jeff from Echo. Both are American boats that we sailed together with in the OCC Rally (OCC = Ocean Cruising Club) in January-May last year. We have sailed around 2500 nautical miles together during four months and it was fun to meet them again. The OCC rally was a very successful event and the community it gave when we spent time with 25 other boats for four months has given us memories and friends for life.

In the Bahamas there are no ICA Maxi. Nor Publix or WinnDixie. The places where you can buy food are small shops. Today we bought some ground beef, potatoes, digestive biscuits and the lady behind the counter says it costs 10 dollars. She did not stamp any cash machine or summarized, but got the feeling that she found out the price without calculation. When I paid with a $ 20 bill, she took up a small stack of bills from her pocket and left the alternating back.

The Bahamas has Bahamian dollar as currency. A Bahama dollar has the same value as the US dollar. It is just as easy to pay with US dollars as Bahama dollars. However, it is no good to have the Bahama dollars left when coming back to the United States where they have no value.

Prices of goods in the Bahamas are generally quite high. Beer, wine and alcohol products are very expensive and it would be wise to buy such products in the United States before going here.

When navigating in the Bahamas you need to keep an eye on the tide. The level varies up to one meter and tidal currents that occur must be included in the calculations when passing through the island chain.

The areas west of the Exumas is called Exuma Bank. The east side, the Atlantic side, is called the Exuma Sound. On the banks the water depth is usually 3-5 meters. Many fine anchor bays are found. At westerly winds, it can be difficult to find protection from the wind. Strong winds from the west are expected to come in tomorrow and the day after tomorrow. We searched for a sheltered spot and finally got a buoy in Wardrick Wells Cay. Got the last place with limited protection against west wind but had no better option.

The charts we use for the Bahamas is the "Explorer Charts". They are available in Garmin app for the iPad and it is mainly with the iPad we navigate. We have also Explorer files that can be used in the Open CPN on PC. Explorer has also published books with nice paper charts of the area. They are slightly larger than A3, printed on totally water resistant Polyart. Besides charts contain all possible information about the area.
Normally we use Navionics apps for iPad for navigation. They have the same charts that are in our Raymarine plotter. We have been advised not to use Navionics in the Bahamas when the Explorer is considered more reliable.

We also use an app from iSailor to the iPad (not in the Bahamas). iSailor using Transas charts.

Nowadays, iPad is our main navigational aids. Raymarine plotter is now the backup for the iPad. From the beginning it was quite the opposite.