Translate

söndag 4 december 2022

Green Cove Springs to Vero Beach City Marina

On the ICW (In English below)

När man anländer med fritidsbåt till USA får man ett cruising permit som gäller i 12 månader. Vårt cruising permit utfärdades för nästan fyra år sedan och är därmed utgånget sedan länge. En oro vi hade var huruvida Customs & Border Protection skulle kunna betrakta vår båt som importerad och därmed kräva oss på moms för båten. Den uppkomna sitiuatonen kan naturligtvis skyllas på Covid. 


Kontaktade CBP i Jacksonville som var mycket tillmötesgående och hjälpsamma. När vi lämnar en hamn utfärdas en Clearance 1300. Vi kontaktar sedan CBP-kontoret i den hamn vi ankommer. Därefter utfärdas en ny Clearance 1300 till följande hamn. När klareringen utfärdas har vi 48 timmar på oss att lämna. Egentligen kostar det pengar för varje klarering men vi har en s.k. decal, en slags årsavgift som innebär att man inte behöver betala.


Enligt CBP i Jacksonville skall hela administrationen kunna utföras via e-mail. När vi kom till Fort Pierce saknade jag e-mail adressen och ringer och frågar efter adressen. Får till svar: Vi har inte e-mail. Men vi har fax. 2022!


Vi har nu färdats söderut från Green Cove Springs och ankommit till Vero Beach City Marina, ca 225 sjömil. Gjort stopp vid Sisters Creek i Jacksonville, Pine Island, Daytona och Cocoa. När vi seglar med Clearance 1300 får vi inte lov att gå iland förrän vi når slutdestinationen.

New bridge in DaytonaSista dagen vid motorgång längs Intracoastal Waterway får vi plötsligt inget sjövatten till motorn. Motortemperaturen på väg mot 90° när vi stoppar motorn och glider av från leden där vi ankrar. Kollar impellern och den är hel och det kommer vatten fram till pumpen. Men pumpen går inte. Att segla till Vero Beach i den svaga motvinden i den smala leden var inte att tänka på. Ringde till Boat US där vi varit medlemmar sedan 2016 när vi kom till USA. Boat US har bärgningsbåtar längs hela kusten. Boat US har lokalkännedom och kunskap om tillgängliga marinor där man kan få hjälp. De ringde runt till alla marinor i området som antingen var fullbelagda eller hade för litet djupgående för vår båt. Beslutades att bogsera oss ända till Vero Beach, en sträcka om ca 27 distansminuter.

Under pandemin nedgraderade jag vårt medlemskap från ”Gold” till ”standard”. Tyvärr har jag glömt att ändra tillbaka medlemskapet när vi nu är tillbaka efter Covid-stoppet vilket innebar att bogseringen blev ganska kostsam. Kontaktade vårt svenska försäkringsbolag Pantaenius. De ställde upp med förträfflig snabb och god service. Inom fyra dagar hade jag full ersättning utbetald till mitt bankkonto.


Marinan i Vero Beach är en boj-marina. Vid bojarna ligger man vid högsäsong upp till tre båtar i bredd. När vi anländer bogserade av Boat US tillåter de oss inte att ligga vid boj eftersom vi inte har fungerande motor. Captain Joe på Boat US drar oss då till ett ankringsområde strax norr om boj-området. När vi anländer är det mörkt. Vår entré var inte diskret med blinkande röda och gula varningsljus på bogserbåten vid passerandet av hela boj-området. Alla har sett oss!


Old and new pump and drive unit


Demonterade sjövattenpumpen och konstaterar direkt att drivkopplingen på motorn som överför kraft till sjövattenpumpen gått sönder. Också axeln på pumpen är deformerad. Fick kontakt med Diesel Services of America som håller till i Fort Lauderdale. De hade inte delarna i lager men kunde se att de fanns hos Volvo US i Mississippi. Vi beställer och de skickas från Mississippi kl 16 och vi har dem tillhanda följande dag kl 12. Efter 30 minuters montering fungerar allt som det skall igen.


Vi har nu fått en boj-plats på marinan. Ligger förtöjda ihop med en båt med en ensamstående mamma med tre skolbarn som bor på sin båt. För oss blir detta bra då hon kan ha tillsyn av vår båt när vi nu reser hem till Sverige bl.a. för att fira jul, hugga ved och en del annat. Tills vi reser hem har vi semester i trevliga Vero Beach.

On the beach in Vero Beach

(In English:)

When you arrive by recreational boat in the USA, you get a cruising permit that is valid for 12 months. Our cruising permit was issued almost four years ago and has therefore expired a long time ago. One concern we had was whether Customs & Border Protection could consider our boat as imported and thus claim VAT on the boat. The situation can of course be blamed on Covid.


Contacted CBP in Jacksonville who were very accommodating and helpful. When we leave a port, a Clearance 1300 is issued. We then contact the CBP office in the port we arrive. A new Clearance 1300 is then issued to the following port. Once the clearance is issued, we have 48 hours to leave. Actually, it costs money for each clearance, but we have a so-called decal, a kind of annual fee that means you don't have to pay.


According to CBP in Jacksonville, the entire administration must be able to be carried out via e-mail. When we got to Fort Pierce I did not have the e-mail so I phoned them to ask for the address. Got the answer: We don't have e-mail. But we have fax. 2022!


We have now traveled south from Green Cove Springs and arrived at Vero Beach City Marina, approximately 225 nautical miles. Made stops at Sisters Creek in Jacksonville, Pine Island, Daytona and Cocoa. When we sail with Clearance 1300, we are not allowed to disembark until we reach our final destination.


On the last day of motoring along the Intracoastal Waterway, we suddenly get no seawater for the engine. The engine temperature heading towards 195° F when we stop the engine and slide off the trail where we anchor. Checks the impeller and it is intact and water reaches the pump. But the pump doesn't work. Sailing to Vero Beach in the slight headwind in the narrow stretch was out of the question. Called Boat US where we have been members since 2016 when we came to the US. Boat US has tow boats all along the coast. Boat US has local knowledge and knowledge of available marinas where you can get help. They called around to all the marinas in the area that were either full or had too little draft for our boat. Decided to tow us all the way to Vero Beach, a distance of about 27 nautical miles. During the pandemic, I downgraded our membership from "Gold" to "Standard". Unfortunately, I forgot to change the membership back when we are now back after the Covid stop which meant that the towing became quite expensive. Contacted our Swedish insurance company Pantaenius. They provided excellent fast and good service. Within four days I had full compensation paid into my bank account.


The marina in Vero Beach is a buoy marina. At the buoys, in high season, there are up to three boats rafted together. When we arrive towed by Boat US they won't allow us to moor because we don't have a working engine. Captain Joe at Boat US then pulls us to an anchorage area just north of the buoy area. When we arrive it is dark. Our entrance was not discreet with flashing red and yellow warning lights on the tug as it passed the entire buoy area. Everyone has seen us!


Dismantled the seawater pump and found immediately that the drive clutch on the motor that transmits power to the seawater pump had broken. The shaft of the pump is also deformed. Got in touch with Diesel Services of America located in Fort Lauderdale. They did not have the parts in stock but could see that they were available at Volvo US in Mississippi. We order and they ship from Mississippi at 4pm and we have them the next day at 12. After 30 minutes of assembly everything is back to normal.


We have now got a mooring at a bouy in the marina. Rafted together with a boat with a single mother with three school children living on her boat. For us this will be good as she can keep an eye on our boat when we now travel home to Sweden to celebrate Christmas, chop wood and some other things. Until we travel home, we have a vacation in nice Vero Beach.lördag 19 november 2022

 
(In English below)

Det var spännande och roligt att återvända till Balance i Green Cove Springs i norra Florida efter två och ett halvt års ”Covid Prison”. Lite oroligt var det också då vi funderat på hur utrustning och funktioner klarat sig under så lång lagring. Stor oro hade vi över hur vår batteribank klarat sig i två och ett halvt år utan laddning. Vi har två st gel-batterier om vardera 225 Ah. De väger ca 80 kg/st och inte så enkla att flytta ut och in i en båt av en gammal man. Inte heller speciellt billigt. Visar sig dock att batterierna håller 12,22 volt när vi kommer till båten. Efter kompletterande laddning har vi anslutit alla solpaneler och vindgenerator och nu fungerar elsystemet som normalt. Under lagringen har alla kablar varit bortkopplade från batterierna. Solcellerna har inte heller varit inkopplade.


Invändigt har båten klarat sig fint. Båten har utmärkt bra ventilation och vi har ingen mögel- eller ”skeppsdoft” ombord. Kläder som vi förvarat ombord går fint att använda och har ingen som helst doft. Vi har klarat oss från insekter och skadedjur.


Utsidan av båten har däremot medfört en hel del arbete. Vårt vackra och relativt nyrenoverade teakdäck var nästan svart av smuts/nedfall. 

Ca 90 teakpluggar har bytts ut.


Det blev nödvändigt att byta ut vår sprayhood. Kontaktar Peter Hansson på Hallberg-Rassy Parts i Ellös. De har original-sprayhooden till vår båt på lager. De skickar en fredag och vi har den tillhanda följande måndag fm. Tycker det är ganska OK service! Ganska imponerande att de håller original-delar till en 27 år gammal båt i lager! Under åren vi varit ute och seglat har vi hela tiden fått fantastisk service av Peter Hansson på HR-Parts.


Efter sjösättning på Green Cove Springs Marina flyttade vi till Reynolds Marina som ligger strax intill. Där har vi sedan tillbringat en tid för att fixa färdigt ombord. Sen kom orkanen ”Nicole”. Nicole nådde inte orkanstyrka där vi låg men vi fick ca 27 m/s. Det tog omkring fem dagar med kulingvindar när orkanen passerade.


När vi kom till Green Cove Springs var temperaturen 30-33 grader. När vi lämnade Green Cove Springs var temperaturen 6 grader och motvind på 10 m/s. Alla kläderna på. Tjock jacka, tröja, överdragsbyxor, mössa+kapuschong, sjöstövlar. Strumpor! Har lite svårt att se charmen med vintersegling. Gillar att segla i shorts!


Men nu är vi på väg söderöver och mot värmen!


(In English)

It was exciting and fun to return to Balance in Green Cove Springs in North Florida after two and a half years of ”Covid Prison”. It was also a little worrying when we thought about how the equipment and functions had managed during such long storage. We were very concerned about how our battery bank managed for two and half years without charging. We have two gel batteries of 225 Ah each. They weigh about 80 kg/piece (176 pounds) and not so easy to move in and out of a boat by an old man. Not particularly cheap either. However, it turns out that the batteries hold 12,22 volts when we get to the boat. After additional charging, we have connected all the solar panels and wind generator and now the electrical system works as normal. During storage all cables have been disconnected from the batteries. The solar cells have not been connected either.


Inside, the boat has done well. The boat has excellent ventilation and we have no mold or ”ship smell” on board. Clothes that we stored on board are fine to use and have no scent whatsoever. We have survived insects and pests.


The outside of the boat, however, has involved a lot of work. Our beautiful and relatively newly renovated teak deck was almost black with dirt/fallout. About 90 teak plugs have been replaced.


It became necessary to replace our spray hood. Contacted Peter Hansson at Hallberg-Rassy Parts in Ellös. They have the original sprayhood for our boat in stock. They send on a Friday and we have it the following Monday morning. I think it’s pretty OK service! Quite impressive that they keep original parts for a 27 year old boat in stock! During the years we have been out sailing, we have always received fantastic service from Peter Hansson at HR-Parts.


After launching at Green Cove Springs Marina, we moved to Reynolds Marina which is right next door. We have since spent some time there to finish fixing things on board. Then came the hurricane ”Nicole”. Nicole didn’t reach hurricane strength where we were but we got about 55 knots of wind. It took about five days of gale force winds for the hurricane to pass.


When we got to Green Cove Springs the temperature was around 90°F. When we left Green Cove Springs, the temperature was 42°F and the headwind was 20 knots. All clothes on! Warm jacket, sweater, coverall, cap+hood, sea boots. Socks! Having a little difficulty seeing the charm of winter sailing. Prefers to sail in shorts!


But now we are on our way south and towards sunny and warm weather!

måndag 21 december 2020

God Jul och Gott Nytt År

 

Grönvik, Bohus-Malmön

(In English below)

Vi vill önska alla våra blogg-läsare en God Jul och Gott Nytt År!


Denna säsong blir det inte någon segling för oss genom situationen som råder med Coronan. Balance står på land hos Green Cove Springs Marina i norra Florida. Det finns för närvarande inga möjligheter för oss att ta oss dit. Vi befinner oss hemma på Bohus-Malmön under vintern. Därmed blir det inte heller så mycket aktivitet här på vår blogg.


Balance on the hard in Green Cove Springs
Hösten här hemma har varit en mörk och dyster tid. Mörk pga klimatet här på 58 grader nord och dystert pga utvecklingen med Corona-viruset.


Nu blir dock allting bara bättre. Dagarna blir ljusare från den 21 december. Allt tyder på att vaccin mot Corona snart blir tillgängligt och i USA får man snart en ny president!


Ja denna  vinter blir det inte någon segling för vår del. I familjen har vi dock en ny långseglare. Vårt barnbarn Lova som är 16 år har i höst börjat på seglande gymnasiet på Öckerö. En del av gymnasietiden tillbringas på tremastade barken T/S Gunilla. Normala år seglas T/S Gunilla till Karibien och USA men i nuvarande Corona-tider håller man sig på vår sida av Atlanten.


Lova mönstrade nyligen ombord på T/S Gunilla i Lissabon. Seglingen går sedan till Madeira, La Palma, Teneriffa och småningom till Azorerna och sedan tillbaka till Lissabon. Ca två månader är eleverna ombord och de lämnar Lissabon den 25 december.


Lova with two comrades 35 meters above deck
(In English:)

Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers!


This season there will be no sailing for us due to the Corona situation. Balance is on the hard in Green Cove Springs Marina  in Northern Florida. At the moment there is no possibility for us to get there. We are at home on Bohus-Malmön during the winter and there will not be much activity on our blog.


The fall has been a dark and sad time. Dark because of our climate here on 58 degrees North and sad because of the development with the Corona virus.


However, now everything will become a lot better. From December 21st days are becoming lighter. It looks as the Corona-vaccine will be available shortly and in the United States there will very soon be a new president!


Well, there will be no sailing for us this winter. In our family we have however a new long distance sailor. Our granddaughter Lova, 16 years old has this fall begun her high school studies. Her high school is at the sailing high school on Öckerö. Part of the high school time is spent aboard the three-masted bark ship T/S Gunilla. Normal years without Corona the ship is sailed across the Atlantic to the Caribbean and US East Coast but this year they have to stay on this side of the pond.


Lova recently signed on the ship in Lisbon. The students will then sail to Madeira, La Palma, Tenerife and then to the Azores and finally back to Lisbon. They will spend two months on the ship and are leaving Lisbon on December 25.

måndag 6 april 2020

Hemresa - Going home

Anchorage at Pine Island

(In English below)
Vår hemresa blev en kamp mot klockan. Hade en flygning bokad den 25 mars. Vi kände att situationen blev osäker med flygavgångar då vi hörde att flygbolagen håller på att ställa in avgångar. Valde då att ändra vår bokning till den 22 mars. Denna avgång blev senare annullerad. Lyckades då boka ett flyg med Norwegian den 20 mars. Två dagar före avgång ändrade man avresan från Orlando till Miami. Tog oss fyra dagar att ta oss från Vero Beach till Green Cove Springs Marina. När vi kom dit hade vi en dag för att göra iordning båten för landförvaring. Ta ner och vika alla segel, ta ur luften ur gummibåten och packa ihop den, vi lyfter in livflotte och utombordsmotor i båten. Byte av oljor och filter på motorn. Packa ihop och göra iordning, städa.

Nästa morgon var lyftet på land bokat men blev inte så tidigt som sagt vilket gjorde att vi fick lite mer tid att göra iordning ombord.
Lifting Balance on the hard in Green Cove Springs


Folding sails and preparing for storageUSA har ännu inte stängt sina gränser för ankommande båtar. Dock har vissa hamnar och marinor stängt. När vi kom till Green Cove Springs Marina pratade man om att stänga ner verksamheten pga Corona-viruset. Vilken tur att de inte gjort det innan vi fick lyft på land!

Sista kvällen i Green Cove Springs sov vi över hos Pam som är OCC Port Officer i Green Cove Springs. Avresedagen tog vi vägen via Customs & Border Protection i Jacksonville där vi får deponera vårt båtregistreringsbevis. Detta eftersom vi f.n. inte har något cruising permit i USA. Vi har s.k. ”decal” och problemet är inte så stort. Därefter hyrbilen till flygplatsen i Miami.
Visiting Pam the last night in Green Cove Springs


The "decal" from CBP


Flygbokningen var med Norwegian via Gatwick, London. Därefter till Helsingfors. Hade bokat SAS från Helsingfors till Stockholm och därifrån till Göteborg. Avgången från Helsingfors till Stockholm var dagen efter ankomsten till Helsingfors. Vi var lite bekymrade över detta då Finland har inreseförbud pga Corona-viruset. Skulle medfört övernattning på flygplatsen i Helsingfors. Kom på att vi kunde flyga RyanAir direkt från London till Göteborg. RyanAir avgår dock från Stanstead Airport som ligger norr om London. Gatwick ligger söder om London. Bokade hyrbil på Gatwick och körde till Stanstead. Vi visste inte säkert om vi hade möjlighet att komma in i England med hänsyn till Corona som stängt de flesta gränser. Det visade sig dock inte vara något problem och vi kom in i England. Fick vänta på avgång några timmar på Stanstead. I dessa Corona-tider var det ingen servering på restaurangerna på flygplatsen. På en del av restaurangerna sålde man ”take-away” men man fick inte sitta i restaurangerna. Inget öl eller vin serverades någonstans.
Restrictions due to the Corona almost everywhereLandade på Landvetter, Göteborg vid 22-tiden. Hyrbilsfirmorna på Landvetter var naturligtvis stängda och vi övernattade på flygplatsen i avvaktan på att de öppnade kl 10 nästa dag. Fick en hyrbil och tog oss hem. 

Denna segelsäsong har inte blivit som vi planerat. Reparationer efter kollision med en stock har medfört lång tid på varv och sedan har Corona-viruset påverkat slutet på säsongen en hel del och ledde också till att vi valde att avbryta, ta Balance på land och flyga hem. 

Vi hoppas att Corona-situationen förbättras under sommaren och att vi kan återvända till Balance i höst men ingen vet något om hur det blir med detta.

Eftersom Balance nu står på land och vi är hemma på Bohus-Malmön i Sverige gör vi nu ett uppehåll i bloggen tills vi är tillbaka ombord på Balance.(In English:)
Our return journey was a battle against the clock. Had a flight booked on March 25. We felt that the situation became uncertain with flight departures when we heard that the airlines are canceling flights. We chosed to change our booking to March 22. This departure was later canceled. Then managed to book a flight with Norwegian on March 20. Two days before departure, the departure was changed from Orlando to Miami. 

Took us four days to get from Vero Beach to Green Cove Springs Marina. When we got there we had one day to prepare the boat for storage on the hard. Taking down and fold all the sails, remove the air from the dinghy and fold it, we take the life raft and the outboard engine into the boat. Replacement of oils and filters on the engine. Pack up and prepare, cleaning.

The next morning, the lift on the hard was booked but did not arrive as early as said, which meant that we had a little more time to prepare the boat.

The United States has not yet closed its borders for arriving yachts. However, some ports and marinas have closed. When we arrived at Green Cove Springs Marina they talked about closing down the business because of the Corona virus. What a lucky thing they didn't do it before they took us on the hard!

Last night in Green Cove Springs we slept over at Pam's OCC Port Officer in Green Cove Springs. The departure day we made our way via Customs & Border Protection in Jacksonville where we deposit our boat registration certificate. This is because we do not have a cruising permit in the United States at the moment. We have so-called "decal" and the problem is not so big. Thereafter the rental car to the airport in Miami.

The flight booking was with Norwegian via Gatwick, London. Then to Helsinki. Had booked SAS from Helsinki to Stockholm and from there to Gothenburg. The departure from Helsinki to Stockholm was the day after arrival in Helsinki. We were a little concerned about this as Finland has closed their borders due to the Corona virus. Would have resulted in an overnight stay at the airport in Helsinki. Found out that we could fly RyanAir directly from London to Gothenburg. However, RyanAir departs from Stanstead Airport which is north of London. Gatwick is located south of London. Booked a rental car at Gatwick and drove to Stanstead. We did not know for sure if we had the opportunity to enter England with regard to Corona which has closed most borders. However, it turned out not to be a problem. Had to wait for departure a few hours at Stanstead. In these Corona times, there was no serving at the restaurants at the airport. Some of the restaurants had "take-away" but you were not allowed to sit in the restaurants. No beer or wine was served anywhere.

Landed at Landvetter, Gothenburg at 10 p.m. The car rental companies at Landvetter were of course closed and we stayed overnight at the airport until the car rental company opened at 10am the next day. Got a rental car and took us home.

This sailing season has not become as we planned. Repairs after a collision with a log have taken a long time at Thunderbolt Boatyard and since then the Corona virus has affected a lot at the end of the season and we later chosed to cancel, take Balance on the hard and fly home while it is possible to do so.

We hope that the Corona situation will improve during the summer and that we can return to Balance in the fall, but no one knows anything about how it will be.

Since Balance is now on the hard and we are at home at Bohus-Malmön in Sweden, we are now taking a break from the blog until we are back on board Balance.