Translate

måndag 17 april 2023

Slutet på resan närmar sig....


 


(In English below)

Vi har seglat från sommarvärmen i Bahamas och Florida och vidare norrut. Passerat genom Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia och Maryland och mött våren på vägen. Emellanåt har vi haft ganska kallt väder. Det har varit dagar med långkalsonger, överdragskläder, Mustojacka, stövlar, handskar, egentligen alla kläder på. Men också dagar med shorts så som vi vill ha det. Hade några blåsiga dagar då vi valde att ligga still i Carolina Beach där vi också passade på att fira en födelsedag.


I södra Norfolk passerar man Great Bridge. Direkt efter Great Bridge är det en sluss. Vi fick broöppning kl 11 på måndagen den 10 april och går därefter direkt in i slussen som enda båt. Slussar och går sedan vidare mot Norfolk. Vi läser sedan att slussen fick ett el-fel kl 12 och slussen var sedan stängd hela veckan. En sån tur vi hade att vi kom igenom som sista båt innan stoppet. Det var verkligen nära att vi blivit fast i slussen i fem dagar!


Gjorde ett stopp i Norfolk hos Greta och Gary som är Port Officers för Ocean Cruising Club. Hade en trevlig sushi-måltid tillsammans. Vi hade några paket med delar till båten som vi fått skickade till deras adress.


Därefter har vi gjort ett stopp vid Deltaville Boatyard. För några år sedan landförvarade vi Balance här under orkansäsongen. Nu låg vi några dagar i deras jättetrevliga marina. Vi gjorde en massa jobb på båten för att få den klar inför försäljning.


Det börjar kännas lite speciellt när vi tankar diesel och inser att det nu är sista gången vi fyller på diesel. Det börjar bli ”sista gången” med en massa saker nu. Vi har ett par dagsetapper kvar till Annapolis där vår 11 år långa resa får sitt slut.


In Oriental North Carolina

Ospreys on the ICW


Pork chops on the Magma


(In English:)

We have sailed from nice summer weather in the Bahamas and Florida and then north. Passed through Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia and Maryland and met spring on the way. At times we have had quite cold weather. There have been days with long underpants, coveralls, Mustojacket, boots, gloves, really all clothes on. But also days with shorts the way we want it. Had a few windy days when we chosed to lay still in Carolina Beach where we also took the opportunity to celebrate a birthday.


In southern Norfolk you pass the Great Bridge. Directly after the Great Bridge is a lock. We got the bridge opening at 11 a.m. on Monday, April 10, and then directly into the lock as the only boat. Locks and then proceed towards Norfolk. We then read that the lock had an electrical fault at noon and the lock was then closed all week. We were so lucky that we came through as the last boat before the stop. We really came close to getting stuck in the lock for five days!


Made a stop in Norfolk with Greta and Gary who are Port Officers for the Ocean Cruising Club. Had a nice sushi meal together. We had some packages of parts for the boat sent to their address.


Next, we made a stop at the Deltaville Boatyard. A few years ago we stored Balance on the hard here during hurricane season. Now we spent a few days in their very nice marina. We did a lot of work on the boat to get it ready for sale.


It starts to feel a little special when we fill up with diesel and realize that this is the last time we fill up with diesel. It's getting to be the "last time" for a lot of things now. We have a couple of days left to Annapolis where our 11-year journey comes to an end.

lördag 25 mars 2023

From Florida to Georgia (In English below)

Ser på väderprognoserna att vi får dåligt väder några dagar framöver. Bokar därför in oss på en boj vid St Augustine Municipal Marina för att låta ovädret passera när vi ligger där.

St Augustine räknas som USA:s äldsta stad med anor från 1500-talet. Trivsam stad med mysiga gator, mängder med butiker, gallerier, restauranger. Kanske lite turistiskt men det får man ta.


En dag åt vi lunch med vår vän Pam. Pam var tidigare Port Officer för Ocean Cruising Club i Green Cove Springs där vi landförvarat Balance flera år. Det är så vi träffat och lärt känna Pam. Hon är nu inte längre Port Officer men numera en mycket god vän till oss. Green Cove Springs ligger inte så långt från St Augustine. Det tar knappt en timme med bil. Med båt tar det dock ca två dagar eftersom man måste följa St Johns River via Jacksonville. Båtvägen är alltså betydligt längre.


Staffan, Kicki and Pam

På lördagar är det Farmers Market. Vi går dit och tittar. Där finns grönsaker, ägg, hemgjorda marmelader, såser och andra godsaker samt en hel del konsthantverk. På området finns en scen där alla som vill spela ett instrument får vara med. Åtskilliga gitarrer, ståbas, tre banjos, tre fioler, mandolin, trummor. Också flera sångförmågor. Spelglädje!


På vägen tillbaka till båten passerar vi fyren i St Augustine. När jag fotograferar Kicki framför fyren är det en dam som erbjuder sig att ta en bild på oss båda. Det är ganska vanligt att man erbjuder sig att ta bilder på detta sätt. Utan att reflektera lämnar jag över mobiltelefonen till den trevliga damen. I fodralet till mobiltelefonen har jag tre kreditkort, körkort och en del kontanter. De som erbjuder sig att hjälpa till med fotografering är oftast damer, något äldre, dvs i vår egen ålder.


Lighthouse in St Augustine

En dag tog vi oss till en outlet för att köpa skor och Levis-jeans. Träffade en väldigt trevlig expedit i skoaffären. När vi skulle betala frågade hon om jag varit militär. Militärer och veteraner behandlas ofta väl i USA och får rabatter på olika ställen. Jag svarar att jag inte arbetat som militär men att jag gjort militärtjänstgöring. Då tyckte hon jag var värd militärrabatten om 15% vilket jag tackade för.


När vi efter flera dagar på bojen i St Augustine lämnar för vidare färd norrut är det fortfarande ganska dåligt väder. Nordliga friska vindar. Nordliga vindar är alltid kalla! Vi hade tänkt gå längre men när vi kommer till Pine Island, bestämmer vi oss för att stanna där. Blåsigt, kallt och eländigt!


Anchorage at Pine Island
När vi vaknar nästa morgon är det totalt vindstilla och så vackert! Dessutom har det blivit varmare!


Någon timme innan vi kommer till San Pablo Atlantic Boulevard Bridge upptäcker amiralen att vi kommer att få motström på 4,5 knop vid passerandet av bron. Vi har passerat denna bro flera gånger tidigare och vet att passagen är smal. Vi väljer att kraftigt dra ner på farten för att komma fram till bron när värsta strömmen passerat. Vi fick ca 2 knop motström när vi gick genom men det var inget problem.


Från Jacksonville kan man välja att fortsätta på ICW, Intracoastal Waterway eller så går man ut i havet. Vi valde att gå på utsidan och då också få tillfälle att lufta våra segel. Gick sedan in och ankrade vid Cumberland Island. Ön är bl.a känd för att där finns vilda hästar.


Det är högst ovanligt att man träffar på andra svenska båtar. Det är också relativt ovanligt att träffa på andra europeiska båtar. Vid ankringen träffar vi ett holländskt par på båten Morgane of Sark. Båten är en Hallberg-Rassy 46. De har liksom vi köpt sin båt i Bruinisse i Holland. 46:an är ju lite större än vår 39:a. Det innebär att de inte kan gå på ICW eftersom masten inte går under broarna.


HR 46 Morgane of SarkNu har vi tagit oss genom hela Florida och är nu i staten Georgia. Färden fortsätter sedan genom South Carolina, North Carolina, Virginia med slutmål i Annapolis i Maryland.


Vår tanke är att lämna Balance till försäljning hos Freestate Yachts i Annapolis. Freestate Yachts är återförsäljare för Hallberg Rassy och säljer både nya och begagnade Hallberg-Rassy båtar.


Vi seglade Balance från Sverige 2012 och tycker nu att det börjar bli dags att ”swallow our anchor”.
(In English:)

Looking at the weather forecasts, we will have bad weather for the next few days. So we made reservation for a buoy at the St Augustine Municipal Marina to let the storm pass while we're there.

St. Augustine is considered America's oldest city, dating back to the 16th century. Nice city with cozy streets, lots of shops, galleries, restaurants. Maybe a little touristy, but you have to accept that.


One day we had lunch with our friend Pam. Pam was formerly Port Officer for the Ocean Cruising Club in Green Cove Springs where we used to store Balance for several years. That's how we met and got to know Pam. She is now no longer  Port Officer but nowadays a very good friend of ours. Green Cove Springs is not very far from St Augustine. It takes barely an hour by car. By boat, however, it takes about two days because you have to follow the St. Johns River via Jacksonville. The boat route is therefore significantly longer.


On Saturdays it is the Farmers Market. We go there and look. There are vegetables, eggs, home-made marmalades, sauces and other goodies as well as a lot of arts and crafts. In the area there is a stage where anyone who wants to play an instrument can join. Several guitars, bass, three banjos, three fiddles, mandolin, drums. Also several singing abilities. Joy of playing!


On the way back to the boat we pass the St Augustine lighthouse. When I photograph Kicki in front of the lighthouse, a lady offers to take a picture of both of us. It is quite common to offer to take pictures in this way. Without thinking, I hand over the mobile phone to the nice lady. In the case for the mobile phone I have three credit cards, my driver's license and some cash. Those who offer to help with photography are usually ladies, slightly older, i.e. our own age.


One day we went to an outlet to buy shoes and Levis jeans. Met a very nice clerk in the shoe store. When we were about to pay, she asked if I had been in the military. Military and veterans are often treated well in the US and get discounts at various places. I answer that I did not work as a soldier but that I did military service. Then she thought I was worth the military discount of 15%, which I thanked for.


When, after several days at the buoy in St. Augustine, we leave for further travel north, the weather is still quite bad. Northerly rather hard winds. Northerly winds are always cold!

We had intended to go further but when we get to Pine Island, we decide to stop there. Windy, cold and miserable!


When we wake up the next morning it is completely windless and so beautiful! Also, it has gotten warmer!


About an hour before we reach the San Pablo Atlantic Boulevard Bridge, the admiral discovers that we will have a counter current of 4.5 knots when crossing the bridge. We have passed this bridge several times before and know that the passage is narrow. We choose to slow down sharply to reach the bridge when the worst of the current has passed. We had about 2 knots of current when we went through but it wasn't a problem.


From Jacksonville you can choose to continue on the ICW, the Intracoastal Waterway or you go out to sea. We chose to go on the outside and then also have the opportunity to use our sails. Then entered and anchored at Cumberland Island. The island is known, among other things, for the presence of wild horses.


It is highly unusual to meet other Swedish boats. It is also relatively rare to meet other European boats. At the anchorage we meet a Dutch couple on the boat Morgane of Sark. The boat is a Hallberg-Rassy 46. Like us, they bought their boat in Bruinisse in Holland. The 46 is a bit bigger than our 39. That means they can't go on the ICW because the mast doesn't go under the bridges.


Now we have made it through all of Florida and are now in the state of Georgia. The journey then continues through South Carolina, North Carolina, Virginia with the final destination in Annapolis in Maryland.


Our idea is to leave Balance for sale at Freestate Yachts in Annapolis. Freestate Yachts is a dealer for Hallberg Rassy and sells both new and used Hallberg-Rassy boats.


We sailed Balance from Sweden in 2012 and now think it is time to "swallow our anchor".


onsdag 15 mars 2023

Bahamas till Florida

 

Balance at Lee Stocking Island(In English below)

Hade några trevliga dagar vid Lee Stocking Island tillsammans med våra kompisbåtar Cookie Monster och Shambala. Fångade mahi-mahi (guldmakrill) på vägen dit. Snorklade och fångade en del conchs. Hade fantastiska måltider tillsammans med Cookie Monster och Shambala på grillad mahi och friterade conchs. Kvällar med dinghy-drift i solnedgången där några lyckades se green flash.


Catch of mahi-mahi on the way to Lee Stocking

Sen kom vi till den sorgliga stunden när vägarna skiljs och vi lämnar våra härliga vänner i Bahamas. Själva seglar vi vidare norröver.


Tog oss vidare längs öarna i Exumas med några stopp längs vägen upp till Nassau. Nassau är huvudstaden i Bahamas och en viktig destination för kryssningsfartyg. Omkring fem kryssningsfartyg kommer in omkring 07 på morgonen och ligger förtöjda under dagen. Vid 18-tiden lämnar de allihop Nassau. Upptill 28.000 turister kommer iland för att handla skattebefriade Rolex-klockor eller kanske något annat under besöket. Vi ankrar i hamnen i Nassau strax intill där kryssningsfartygen ligger.


När vi passerade genom hamnområdet i Nassau kom en motorbåt på korsande kurs och passerar akter om oss. Strax efteråt blir vi anropade på vhf-radion. Visar sig att det var svenska konsulatet som var ute och åkte båt. De frågade om vår segling, var vi varit och vart vi var på väg etc. Erbjöd konsulatets tjänster om vi behövde hjälp på något sätt.


Nassau

På morgonen den 5 mars tar vi upp ankaret och går ut ur Nassaus hamn. Kryssningsfartygen är på väg in när vi går ut och vi anmäler till ”Nassau Harbour Control” att vi vill lämna och de talar om när vi får passera ut. Det är soligt och varmt och bleke. Vi går för motor.


Från Nassau till ”The Tounge of the Ocean” är det ca 50 sjömil. På den sträckan är det några tusen meter djupt vatten och vi har två fiskelinor ute. Dock utan att få napp. Sen går man ca 60 sjömil över Great Bahama Bank där vattendjupet är 4-5 meter. På natten hade vi fullmåne och det blev inte kolmörkt. Vattnet är kristallklart och det var närmast magiskt att kunna se botten på fem meters djup med hjälp av månljuset. När vi passerat bankarna kommer vi ut på Golfströmmen och har då ca 65 sjömil kvar till West Palm Beach i Florida. Det är natt när vi kommer ut på Golfströmmen och vi har en del fartygstrafik, mestadels kryssningsfartyg på väg till Miami och Fort Lauderdale. Inga besvärliga mötessituationer utan allt flöt på som det skulle.


Meeting on Grand Bahama Banks

Strax innan vi kom fram till West Palm Beach blir vi anropade på vhf-radion av vännerna Ian och Lynn på båten Windward som ligger ankrade i norra delen av West Palm Beach. Vi går dit och ankrar bredvid dem.


Åker sedan dinge till CBP, Customs Border Control. Numera klarerar man in via en app men fick det inte att fungera. Detta berodde på att när jag installerade appen för några år sedan hade jag ett annat telefonnummer än numera. Appen skickar per automatik ett sms med en kod som jag därför inte fick. Fick hjälp av en jättebussig CBP-officer och till slut löste sig inklareringen och vi har nu ett nytt cruising permit.


Hade ett par dagars trevligt umgänge med Ian och Lynn.


Lynn & Ian on their beautiful ketch WindwardFortsatte sedan till Vero Beach City Marina där vi blir hälsade ”Welcome back!”. I marinan i Vero Beach ligger man vid boj. Ofta ligger man två båtar på varje boj. Första gången vi kom hit var 2016 och då fick vi förtöja ihop med Kathy och Earl på båten Seeker. Vi blev goda vänner och har hållt kontakt sedan dess. Nu ligger de på boj nr 30 och vi förtöjer ihop med dem nu också, sju år senare! Roligt återseende! 


Nästa dag började vi med att köra tvättmaskin och därefter en tur till shoppingområdet för proviantering. På eftermiddagen spelade vi boccia med Seeker och Windward och hade sedan sundowners tillsammans i vår sittbrunn.


Kathy & Earl on SeekerNär vi lämnade Vero Beach gick vi vidare norrut och ankrade över natten vid Kennedy Space Center. Tyvärr ingen raketuppskjutning när vi var där. Nästa dag ankrade vi i Daytona. Nu har vädret blivit sämre. Vaknar upp med åska och blixtar och kraftigt regn. Det har blivit kallare och vi har kraftig vind och stannar ett par dagar extra i Daytona.


(In English:)

Had a couple of days at Lee Stocking Island together with our friend boats Cookie Monster and Shambala. Caught mahi-mahi on the way there. Snorkeled and caught some conchs. Had great meals with Cookie Monster and Shambala on grilled mahi and fried conchs. Evenings with dinghy drifting at sunset where some managed to see the green flash.


Then we came to the sad moment when the paths part and we leave our lovely friends in the Bahamas. We ourselves sail further north.


Took us on along the islands of the Exumas with a few stops along the way up to Nassau. Nassau is the capital of the Bahamas and a major destination for cruise ships. About five cruise ships come in around 07 in the morning and are moored during the day. At 6pm they all leave Nassau. Up to 28,000 tourists come ashore to shop for duty-free Rolex watches or perhaps something else during the visit. We anchor in the port of Nassau right next to where the cruise ships are.


As we passed through the harbor area of ​​Nassau, a speedboat came on a cross course and passes astern of us. Shortly afterwards we are called on the vhf radio. It turns out that it was the Swedish consulate that was out on a boat. They asked about our sailing, where we had been and where we were heading, etc. Offered the services of the consulate if we needed help in any way.


On the morning of March 5, we raise anchor and left Nassau harbor. The cruise ships are on their way in when we go out and we report to "Nassau Harbor Control" that we want to leave and they tell us when we can pass out. It's sunny and warm and no wind. We go by engine.


From Nassau to "The Tongue of the Ocean" it is about 50 nautical miles. On that stretch there is a few thousand meters of deep water and we have two fishing lines out. However, without getting any fish. Then you go about 60 nautical miles across the Great Bahama Bank, where the water depth is 4-5 meters. At night we had a full moon and it wasn't really dark. The water is crystal clear and it was almost magical to be able to see the bottom at a depth of five meters with the help of the moonlight. When we have passed the banks, we come out on the Gulf Stream and then have about 65 nautical miles left to West Palm Beach in Florida. It is night when we get out on the Gulf Stream and we have some ship traffic, mostly cruise ships bound for Miami and Fort Lauderdale. No difficult meeting situations and everything passed as it should.


Just before we arrived at West Palm Beach, we were called on the vhf radio by our friends Ian and Lynn on the boat Windward, who are anchored in the northern part of West Palm Beach. We go there and anchor next to them.


Then we went to CBP, Customs Border Control. Nowadays, you check in via an app, but it didn't work. This was because when I installed the app a few years ago, I had a different phone number than I do now. The app automatically sends a text message with a code, which I therefore did not receive. Got help from a great CBP officer and finally cleared the clearance and we now have a new cruising permit.


Had a nice couple of days hanging out with Ian and Lynn.


Then continued to Vero Beach City Marina where we were greeted “Welcome back!”. In the marina in Vero Beach, you are on a mooring buoy. Often two boats are rafted together on each buoy. The first time we came here was in 2016 and then we were rafted together with Kathy and Earl on the boat Seeker. We became good friends and have kept in touch ever since. Now they are on buoy no. 30 and we raft together with them now too, seven years later! Fun reunion!


The next day we started by running the washing machine and then a trip to the shopping area for provisions. In the afternoon we played bocce with Seeker and Windward and then had sundowners together in our cockpit.


Leaving Vero Beach, we continued north and anchored overnight at the Kennedy Space Center. Unfortunately no rocket launch when we were there. The next day we anchored in Daytona. Now the weather has gotten worse. Woke up with thunder and lightning and heavy rain. It has gotten colder and we have strong winds and are staying a couple of extra days in Daytona.

måndag 27 februari 2023

Georgetown, Bahamas

(In English below)

Vi har nu hängt på vårt ankare vid Stocking Island, Georgetown, Exumas i Bahamas ganska länge. Lite längre än vi från början tänkt men vi har helt enkelt haft så roligt och trevligt här att vi stannat längre än planerat.

Stocking Island kan beskrivas som en mötespunkt för amerikanska och kanadensiska seglare under vintern. Mängder med sociala aktiviteter. Någon uttryckte det som ”adult daycare”. Vi har haft sällskap med våra amerikanska kompisar Robin & Corbett på båten Cookie Monster. Vi har träffat två svenska båtar, Happy Pancake med en trevlig svensk familj med två barn från Torslanda och Moana från Ingarö. Moana har vi haft en del kontakt med tidigare via mail och Facebook. De har som vi valt att landförvara sin båt i Green Cove Springs men vi har inte varit där samtidigt. Med Eva och Tobbe på Moana (Forgus 36) har vi haft mycket att prata om och känns som att de nu är våra nya kompisar och vi kommer att ses hemma i Sverige vad det lider. 

Ett par gånger per vecka är det water aerobics i en timme på morgonen. Kerstin är flitig deltagare.
Vädret är för det mesta varmt, ca 25-28°C, likaså i vattnet. Vi hade dock ett par veckor med ganska mycket vind och även något kraftigt regn.

David heter en kille som seglar en trimaran som heter The Sailing Piano. Båten är utrustad med piano och högtalaranläggning. David är förutom duktig pianist också duktig på att sjunga och underhålla. Strax före solnedgången njuter vi av hans musik i vår dinge i ankarviken.En dag ordnas Poker Run med dingarna. Man kör då med dingen till sju olika platser. På varje plats får man ett spelkort. Just denna dagen är det ganska stora vågor och det blir rätt blött. Vid de olika stationerna finns det också möjlighet att få något att äta eller dricka. Vinnare är den som fått den högsta pokerhanden. Vi fick en stege men det räckte inte för att vinna.

(In English:)

We have now been hanging at our anchor at Stocking Island, Georgetown, Exumas in the Bahamas for quite some time. A little longer than we initially thought, but we simply had so much fun and enjoyment here that we stayed longer than we planned.


Stocking Island can be described as a meeting point for American and Canadian sailors during the winter. Lots of social activities. Someone expressed it as "adult daycare". We have been together with our American friends Robin & Corbett on the boat Cookie Monster. We have met two Swedish boats, Happy Pancake with a nice Swedish family with two children from Torslanda and Moana from Ingarö. We have had some contact with Moana in the past via email and Facebook. Like us, they have chosen to store their boat on the hard in Green Cove Springs, but we have not been there at the same time. With Eva and Tobbe on Moana (Forgus 36) we have had a lot to talk about and it feels like they are now our new friends and we will see each other at home in Sweden.


A couple of times a week there is water aerobics for an hour in the morning. Kerstin is a keen participant.


The weather is mostly warm, about 25-28°C, and so is the water. However, we had a couple of weeks with quite a lot of wind and also some heavy rain.


David is a guy who sails a trimaran called The Sailing Piano. The boat is equipped with a piano and speaker system. In addition to being a good pianist, David is also good at singing and entertaining. Just before sunset we enjoy his music in our dinghy in the anchor bay.


One day the Poker Run is organized with the dinghies. You then drive the dinghy to seven different locations. At each place you get a playing card. On this particular day, there are quite big waves and it gets quite wet. At the various stations there is also the possibility of getting something to eat or drink. The winner is the one with the highest poker hand. We got a straight but it wasn't enough to win.