Translate

tisdag 11 april 2017

Säsongsslut – End of season(In English below)
Då är segelsäsongen slut för oss för denna gången. Balance står nu upptagen på land i Green Cove Springs i norra Florida för andra året. Tvättad in- och utvändigt, vaxad och putsad, motorn servad, segel tvättade och hopvikta, tågvirke tvättat m.m.


När man långtidsförvarar båten i varmt klimat är det viktigt att det är rent och torrt överallt. Vi vill inte få vare sig mögel eller insekter ombord. Tvättat invändigt med vinäger och alkohol. Placerat ut tabletter mot kackerlackor, sprayat med insektsmedel. Vi använder också s.k. kackerlackshotell. The hotel where you check in but never check out. Som avslutning på behandlingen har vi löst ut fyra st ”insektsbomber”. Detta görs alldeles innan man stänger igen och de skall hålla båten skyddad mot insekter i fyra månader. Med förpackningen får man ett varningskort att sätta på luckan där man skriver datum när det åter är säkert att beträda det behandlade området. Kanske är detta eventuellt ett sätt att hålla borta inbrottstjuvar. Vi har varit relativt förskonade från inbrott men man vet ju aldrig. Balance står förvarad i ett inhägnat låst område. Vi har visserligen haft två inbrott. Båda var i Göteborg…..

Häromdagen träffade vi Anders och Heather på svenska båten Spray. De tar också upp båten i Green Cove Springs. Vi har aldrig träffats tidigare men ändå har vi känt varandra några år. Emellanåt hörs vi på det skandinaviska radionätet på SSB-radion. Radionätet är för skandinaviska cruisers och täcker hela karibiska havet och även upp i Bahamas har vi haft bra kontakt. Förra året var vi samtidigt på Roatan i Honduras och det var nära att vi då träffats men omständigheter gjorde att det inte lyckades.

I skrivande stund sitter vi på flygplatsen i Orlando för att om en stund flyga med Norwegian till Köpenhamn och sedan vidare hem till Bohus-Malmön.


In English
Then sailing season is now finished for us this time. Balance is now on the hard in Green Cove Springs in northern Florida for the second year. Washed inside and outside, waxed and polished, the engine is serviced, sails are washed and folded, ropes washed etc.

When storing the boat for long time in a hot climate it is important that it is clean and dry all over. We do not want to get either mold or insects on board. Washed internally with vinegar and alcohol. Placed tablets against cockroaches, sprayed with insecticide. We also use so called ”cockroach hotels”. The hotel where you check in but never check out. At the end of treatment, we have deployed four pieces "bug bombs". This is done just before closing again and they shall keep the boat protected against insects in four months. With the package, you get a warning card to put on the door where you write the date when it is again safe to enter the treated area. Perhaps this is possibly a way to keep away burglars. We have been relatively spared from burglary but you never know. Balance is kept in a locked fenced area. We have however had two burglaries. Both were in Gothenburg ... ..

The other day we met Anders and Heather on the Swedish boat Spray. They also haul out the boat in Green Cove Springs. We have never met before, but we have known each other for some years. Occasionally we meet on the Scandinavian radio network on the SSB radio. The radio network is for Scandinavian cruisers and covers the entire Caribbean Sea and also in the Bahamas, we have had good contact. Last year we were at the same time on Roatan in Honduras and it was close that we met, but circumstances meant that it did not succeed.

At this writing, we are sitting at the airport in Orlando to fly with Norwegian to Copenhagen and then home to Bohus-Malmön.