Translate

måndag 26 november 2018

Lite fix före sjösättning.../Some things to do before launching ……

Working with the MultimasterHöstens projekt före sjösättning var omnåtning av vårt teakdäck. Staffan reste tillbaka till Balance ett par veckor före Kerstin för att utföra detta. Lite svårt att beräkna tidsåtgången för detta arbete och det visade sig ta betydligt längre tid än vi beräknat.

Vid arbetet med omnåtningen har vi använt oss av Fein Multimaster med tillbehöret för nåtrensning samt Teak Decking Systems nåtrensningsverktyg och nåtslipningsverktyg. Som nåtmassa har vi använt Teak Decking Systems SIS 440. Ett par ordentliga knäskydd har också kommit till stor nytta.

Med Multimastern är det jättelätt att få bort den gamla nåten. Därefter börjar arbetet! Teakdäcket är från början 13 mm tjockt. Vårt däck är 23 år gammalt och med tiden har däcket slitits ner en hel del. Ibland är nåtspåren endast 1 mm djupa. Jobbet blir sedan att göra spåren djupare innan man kan fylla i ny nåt. Kanterna på nåtspåren slipas med Teak Decking Systems verktyg som ger 90 graders slipvinkel. Vid nåtfyllningen använder vi en batteridriven fogspruta som använder samma batteri som vår borrmaskin/skruvdragare.

Under de tre år vi varit i USA har vi klarat oss utan landström. (I USA har man 110 volt och vår båt är utrustad för 220 volt) Vi har producerat all ström vi behövt via solpaneler och vindgenerator. Via inverter har vi drivit våra 220 volts maskiner såsom slipmaskin, Multimaster, sticksåg, vinkelslip, mixer, symaskin, dammsugare, hårtork etc.

I samband med omnåtningen av teakdäcket har vi vissa dagar haft lite driftsstörning i samband med dagar med mulet väder som givit dålig laddning. Därför har vi nu investerat i en 110 volts batteriladdare och även en 110 volts slipmaskin. Multimaster som vi använder för nåtrensningen kör vi via inverter på 220 volt men däcksslipningen gör vi med 110 volts landström.

Försäkringsbolaget som vi haft Balance försäkrad hos tyckte plötsligt att de inte längre ville försäkra båtar i USA. Skyndsamt hittade vi en lösning hos ett brittiskt försäkringsbolag. Detta gör att vi nästa år får ta Balance på land lite längre norrut. Nya försäkringsbolaget vill att vi landförvarar norr om 36 grader Nord under orkansäsongen, vilket innebär Chesapeake-området. Vi har nu landförvarat Balance tre år hos Green Cove Springs Marina där vi trivts mycket bra och träffat många nya vänner. Tycker dock att det kan bli spännande att upptäcka mer av den amerikanska ostkusten och kanske blir det ett besök i New York innan vi lyfter på land i Chesapeake till våren.

Just nu arbetas det för fullt med att bli klara med teakdäcksrenoveringen. Vi kommer att fira Thanksgiving med våra vänner här i Green Cove Springs hemma hos OCC (Ocean Cruising Clubs) Port Officer Frank Schwartz. Därefter sjösätter vi och tar oss sedan söderut till Vero Beach Marina där vi sedan lämnar Balance den 9 december. Då åker vi hem till Sverige för att fira Kerstins mamma Eva som fyller 100 år på julafton.

När vi sedan kommer tillbaka i början januari är det mot Bahamas som gäller.
Reefing hook, Seam sander, Fein Multimaster. Tools for recaulking the teak deck.
Half way
The autumn's project before launching was re-caulking our teak deck. Staffan went back to Balance a couple of weeks before Kerstin to perform this. A little difficult to calculate the time required for this work and it turned out to take considerably longer than we expected.

In the process of taking out the old caulking we have used the Fein Multimaster with the accessory for taking out teak deck caulking as well as Teak Decking Systems Reefing Hook and Seam Sander tool. For caulking we used Teak Decking Systems SIS 440. A pair of proper knee pads has also been very useful.

With the Multimaster it's great to get rid of the old caulking. Then the work begins! The teak deck was 13 mm when it was new. Our deck is 23 years old and over time the deck has been worn a lot. Sometimes the tracks are only 1 mm deep. The job will then be to make the slots deeper before you can fill in something new. The edges of the seams are sanded with Teak Decking System Seam Sander which provide a 90 degree sanding angle. When caulking we used a battery powered caulking gun using the same battery as our drill/screwdriver.

During the three years we have been in the US we have managed without shore power. (In the US you have 110 volts and our boat is equipped with 220 volts) We have produced all the power we needed through solar panels and wind generator. Via inverter we have powered our 220 volt machines such as grinder, Multimaster, jigsaw, angle grinder, mixer, sewing machine, vacuum cleaner, hair dryer etc.

In connection with the teak-deck caulking project, we have had some operational disturbance for days of cloudy weather, which caused poor charging. Therefore, we have now invested in a 110 volt battery charger and also a 110 volt grinder. The Multimaster we use for taking out the old caulking, we run via 220V inverter, but we do the deck grinding with 110 volt current.

The insurance company we had Balance insured at suddenly thought that they would no longer insure boats in the United States. We quickly found a solution with a UK insurance company. This will allow us to take Balance on the hard a little further north next year. The new insurance company wants us to be north of 36 degrees North during the hurricane season, which means the Chesapeake area. We have now had Balance stored on the hard for three years at Green Cove Springs Marina where we enjoyed a lot of fun and met many new friends. However, it may be exciting to discover more of the American East Coast, and maybe it will be a visit to New York before we haul out in Chesapeake in the spring.

At the moment, we are working to complete the teak deck re-caulking. We will celebrate Thanksgiving with our friends here at Green Cove Springs at OCC (Ocean Cruising Clubs) Port Officer Frank Schwartz. Then we launch and then take us south to Vero Beach Marina where we then leave Balance on December 9th. Then we go home to Sweden to celebrate Kerstin's mother Eva who is 100 years old on Christmas Eve.

When we come back in early January, it is towards the Bahamas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar