Translate

torsdag 9 november 2017

Mot söder/Southbound


(In English below)
Nu har vi sjösatt och är på väg uppför St Johns River mot Jacksonville. Blir en övernattning på vägen till St Augustine där vi stannar några dagar bl.a. för att träffa seglarvänner där.

Balance har klarat sig fint under landförvaringen på Green Cove Springs Marina.

Jag (Staffan) har varit själv på båten i två veckor innan Kerstin kom.
I slutet på förra säsongen hade vi lite problem med kylningen på motorn. Hade med oss en ny avgaskrök till motorn som nu är bytt. Värmeväxlaren är kontrollerad och i skick som ny. Ny impeller i samband med sjösättningen och nu har vi ordentligt sprut på kylvattnet.
Vi har bytt en bordgnomföring och ventilen för toalettutloppet. Också nya slangar till toaletten.
Har gjort en del slipning och lackering på delar av inredningen. Det är inte jätteroligt när man slipat och dammlagret täcker delar av inredningen och man upptäcker att dammsugaren inte längre fungerar. När man är i USA är det ju inte bara att gå och köpa en ny eftersom dammsugare här är för 110 volt och vi har 220 volt i båten. Kerstin var ju fortfarande kvar i Sverige och köpte ny dammsugare som hon tog med sig i bagaget.

Ordentligt sprut på kylvattnet numera.Klimatet här i norra Florida är växlande. Har haft dagar med 35 grader värme och nätter med några få plusgrader. Vår Webasto-värmare har inte varit i bruk sedan vi var på Kanarieöarna för flera år sedan och fungerar inte. Har nu fått hjälp av René på danska båten Fru Valle. René är en duktig mekaniker och nu fungerar värmaren igen. Kan bli så att vi seglar på lite kallare vatten nästa säsong och då är det bra med värmare som fungerar.

Pam och Frank är Port Officers för Ocean Cruising Club i Green Cove Springs. De har nu blivit goda vänner till oss. I våras bjöd vi dem på en ”svensk middag” med några sorters sill, Janssons Frestelse, hemgjorda köttbullar och Linje-akvavit. Det blev uppskattat! Pam har svenskt påbrå fyra generationer tillbaka och är så intresserad av allt som är svenskt.

Dagen innan vi lämnade Green Cove Springs ordnade Pam en fest i sitt hus. Vi var ca tjugo deltagare. Man tar med sig lite bidrag till mat och dryck. Vi hade med oss lite svenska saker bl.a. en Janssons Frestelse eller ”Janssons Temptation” som det kallas här. Pam hade lyckats få tag på en flaska Linjeakvavit. Janssons med Linjeakvavit blev en succé på festen. Pam blev dock lite orolig när en del ville ha akvavit till desserten…..

Vi hade sällskap med kanadensiska Seahawk på St Johns River
Omkring tre knops medström på St Johns River
In English:
Now we have launched Balance and are heading up the St Johns River towards Jacksonville. Becomes an overnight stay on the way to St Augustine where we stay for a few days. to meet sailing friends there.

Balance has done well during storage on the hard at Green Cove Springs Marina.

I (Staffan) have been on the boat for two weeks before Kerstin arrived.
By the end of last season we had some problems with the cooling of the engine. Brought us a new exhaust knee to the engine that has now been replaced. The heat exchanger is controlled and in condition as new. New impeller in connection with launching and now we have a proper spray on the cooling water.
We have replaced a thru-hull fitting and the toilet outlet valve. Also new hoses to the toilet.
Has done some grinding and varnishing on parts of the interior. It's not fun when you grind and the dust layer covers parts of the interior and you find that the vacuum cleaner no longer works. When you're in the US, it's not just going to buy a new one because the vacuum cleaner here is for 110 volts and we have 220 volts in the boat. Kerstin was still in Sweden and bought a new vacuum cleaner that she brought in her luggage.

The climate here in northern Florida is alternating. Have had days of 35 degrees Celsius heat and nights with just above freezing. Our Webasto heater has not been in use since we were in the Canary Islands several years ago and does not work. Has now been helped by René on the Danish boat Fru Valle. René is a good mechanic and now the heater works again. Could be that we sail on a little colder water next season and then it's good with heaters that work.

Pam and Frank are Port Officers for the Ocean Cruising Club in Green Cove Springs. They have now become good friends to us. Last spring we invited them to a "Swedish dinner" with some kinds of herring, Janssons Frestelse, home-made meatballs and Linje-akvavit. It was appreciated! Pam has Swedish relatives for four generations back and is so interested in everything that is Swedish.

The day before we left Green Cove Springs, Pam arranged a party in their house. We were about twenty participants. We brought some Swedish things with us. a Janssons Frestelse or "Jansson's Temptation" as it is called here. Pam had managed to get a bottle of Linjeakvavit. Janssons with Linjeakvavit became a success at the party. Pam, however, became a little worried when some wanted to have the akvavit for the dessert ......

1 kommentar:

  1. Kul att Ni har det gôtt. Hälsningar från Malmön i rusk!

    SvaraRadera