Translate

torsdag 16 november 2017

Vero Beach

(In English below)
Efter omkring 230 sjömil har vi tagit oss till Vero Beach från Green Cove Springs. Vi har gått Intracoastal Waterways (ICW) som är vattenleden som går innanför kusten längs hela Florida och en stor del av USA:s ostkust. Vi tycker det är en trevlig väg att färdas med båt. Vår båt är lagom stor för leden. Maxhöjden begränsas av fasta broar med en höjd på 65 fot. Vi har 61 fots masthöjd så vår höjd är inget problem. Vårt djupgående om 1,85 meter innebär som regel inte några problem även om vi vid några få tillfällen varit nära grundkänning.

När man blir passerad av större motorbåtar blir man som regel anropad på vhf-radion där vederbörande talar om vilken sida han tänker passera. Säger ofta också: ”I´ll give you a slow pass.” Även vid möten sänker motorbåtarna farten för att minska svallvågorna.

Det går fint att segla på leden om vindriktningen är lämplig. Emellanåt är strömmen ganska stark och det är bra att planera dagens etapp med hänsyn till strömmens riktning och fart.

Dagligen ser vi delfiner längs ICW. Här är ett omfattande fågelliv och vi ser många fåglar vi inte är vana att se hemma i Sverige.

Sportfiske är ett stort intresse för många människor i Florida. Man fiskar nästan överallt. Och från alla typer av farkoster. Från ”fiskekanoter” och upp till 60 fots ”sportfiskebåtar”.

Vero Beach där vi nu befinner oss är en populär plats bland de amerikanska ostkustseglarna som under hösten/vintern är på väg till Bahamas. Många stannar i Vero Beach ganska länge. Marinan består av en vik med bojar som man förtöjer vid. Viken är omgiven av mangrove som skyddar mot vind och sjö och det är något av ett ”hurricane hole”.

Här är ganska välordnat och en gratis shuttle-buss kör varje timme till köpcenter med bra affärer. Det är ungefär 1,5 km till härliga sandstränder. Man kan ta gratis-bussen dit också. Två gånger i veckan kör marinans pump-out båt runt i området och tömmer septiktankarna för de gästande båtarna.

På tisdagskvällarna är det ”Burger Special” på en restaurang dit man kör med dingen. Som på så många ställen i USA är det mycket sociala aktiviteter mellan seglarna och man träffar nya vänner hela tiden.

När vi kom fram till marinan fyllde vi upp våra dieseltankar och konstaterar att dieseln blivit ca 7% dyrare sedan vi var här i våras. Å andra sidan är växlingskursen mot US-dollarn ungefär 10% fördelaktigare. Betalade motsvarande SEK 6,46/liter för dieseln. Om man betalar med kontanter får man rabatt! Cash is King.

In English:
After about 230 miles, we have arrived to Vero Beach from Green Cove Springs. We have been sailing the Intracoastal Waterways (ICW), which runs along the coast along Florida and a large part of the United States' east coast. We think it's a nice trail to go by boat. Our boat is not too big for the ICW. Max height is limited by fixed bridges with a height of 65 feet. We have 61 foot mast height so our height is no problem. Our draft of 1.85 meters does not usually cause any problems.

As you are passed by big motorboats, you are usually called on the vhf radio where the captain tells which side he intends to pass. Also often says: "I'll give you a slow pass." Even at meetings, the powerboats lower the speed to reduce the swell.

It is good to go under sail on the trail if the wind direction is appropriate. Occasionally the current is quite strong and it is good to plan with regard to the direction and speed of the current.

Daily we see dolphins along the ICW. Here is an extensive birdlife and we see many birds we are not used to seeing in Sweden.

Sport fishing is a great interest for many people in Florida. You fish almost everywhere. And from all types of craft. From "fishing canoes" and up to 60 foot "sport fishing boats".

Vero Beach where we are now is a popular place among the American East Coast cruisers that in the fall / winter is heading to the Bahamas. Many stay in Vero Beach quite a while. The bay is surrounded by mangrove that protects against wind and swell and it is something of a hurricane hole.

Most things are good here. There is a free shuttle bus that runs every hour to the mall with good shopping. It is approximately 1.5 km to lovely sandy beaches. You can take the free bus there as well. Twice a week, the marinas pump-out boat runs around the area and empties the septic tanks for the visiting boats.

On Tuesday nights there is "Burger Special" at a restaurant where you go by dingy. As in so many places in the United States, there are many social activities between the cruisers and you meet new friends all the time.

When we arrived at the marina, we filled up our diesel tanks and found that the diesel has become about 7% more expensive since we were here last spring. On the other hand, the exchange rate against the US dollar is about 10% more advantageous. Paid equivalent to SEK 6.46 / liter for diesel. If you pay with cash you get a discount! Cash is King.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar