Translate

onsdag 7 februari 2018

Florida till Cuba

Hauling the anchor in Rodriguez Key


(In English below)
Har haft lite avbrott i vår segling (och bloggskrivning). Vi var hemma i Sverige en hel månad i samband med jul. Hade bröllop för vår yngste son, firade Kerstins mors 99-års födelsedag samt jul- och nyårsfirande med barn och barnbarn. Balance låg under tiden vi var hemma förtöjd i Vero Beach Marina. Kom tillbaka till Balance i januari och har sedan fortsatt söderut.

På vår väg söderut låg vi ankrade några dagar i Boca Raton lite norr om Fort Lauderdale. Där hade vi sällskap med amerikanska båten Mad Romance med Jeff och Mindy. 2016 seglade vi tillsammans i OCC-rallyt från Curacao – Colombia – San Blas – Panama – San Andres – Providencia – Honduras. Trevligt återseende.

Efter Boca Raton tog vi oss sedan vidare till Fort Lauderdale där vi med lite tur fick plats på en liten privat billig marina. Där hade vi sällskap med David och Marilyn på Blue Yonder. David och Marilyn är vänner till oss sedan i höstas.

När man passerar den första bron i Fort Lauderdale finns där en skylt med texten: ”Welcome to Fort Lauderdale, the Yachting Capital of the World”. Onekligen ligger det något i detta. I Fort Lauderdale kan man nog få tag på allt som har med båt att göra. Dessutom en mycket trevlig stad att vara i ett tag. Vi blev nog kvar lite längre än vi ursprungligen tänkt och detta hade med vädret att göra. Vi hade ganska dåligt väder ett tag. Det var blåsigt och kallt. Så kallt att vi tidvis fick köra vår dieselvärmare. Kanske stannade vi lite längre pga det trevliga sällskapet vi hade med David och Marilyn.

Vi pysslade om Balance under tiden i Fort Lauderdale, renoverade sjövattenpumpen och gjorde några andra mindre reparationer. Provianterade och fyllde upp våra förråd.

Från Fort Lauderdale tog vi oss sedan ner till Marathon som ligger i Florida Keys. Där hälsade vi på hos våra vänner Lynn och Russell som har ett hus där. Övernattade ett par nätter vid deras brygga medan vi hade koll på väderprognoserna som visade ett  passande väderfönster till söndag den 4 februari.

På söndagskvällen lämnade vi Marathon och satte kurs mot Varadero på Cuba. Det är nu fjärde gången vi korsar Golfströmmen och det är alltid lite spännande. Allt gick bra och efter 108 sjömil var vi i Marina Gaviota, Varadero. Enligt instruktionerna ropade vi upp marinan 12 sjömil före ankomst. Fick svar direkt och man frågar vilken flagga vi seglar under, hur många vi är ombord och från vilken hamn vi kommer.

Dockmastern ropar upp oss när han ser att vi är på väg in och anvisar oss plats vid inklareringsbryggan. Hann inte stänga av motorn innan Harbor Master och en läkare med stetoskop runt halsen var ombord. Läkaren undrade över vårt hälsotillstånd samtidigt som han agerade tolk för HarborMastern som hade ganska många frågor om utrustningen ombord. Frågade bl.a. om hur många gps:er vi har. Där svarade vi kanske inte helt korrekt då jag i hastigheten inte tänkte på gps:er som finns i våra telefoner, gps-puckar till pc:n, reserv-gps i grabbagen osv. Satellittelefon får man inte använda på Cuba och därför förseglade man den. Sedan kom två personer från jordbruksdepartementet och gick igenom vår kyl och frys. Man får inte ha med sig kyckling, ägg, citrusfrukter och lite annat. De såg glada ut när vi sa att vi inte hade kyckling men såg mellan fingrarna när vi sa att vi hade ägg.

All den tekniska utrustningen ombord fotograferades och även vi själva blev fotograferade. Hela proceduren tog ca en timme och alla var mycket trevliga och vänliga.

Nu är vi på Cuba!

Passing Miami on our way southMorning in Rodriguez Key(In English)
Have had a break in our sailing (and blogging). We were home in Sweden for a whole month in connection with Christmas. Had a wedding for our youngest son, celebrated Kerstin's mother's 99th birthday, Christmas and New Year's celebration with children and grandchildren. Balance was tied up in Vero Beach Marina while we were at home. Came back to Balance in January and continued on our way south. 

On our way south we were a few days in Boca Raton a little north of Fort Lauderdale. There we had company with the American boat Mad Romance with Jeff and Mindy. In 2016 we sailed together in the OCC rally from Curacao - Colombia - San Blas - Panama - San Andres - Providencia - Honduras. Nice reunion. 

After Boca Raton, we went on to Fort Lauderdale where we were lucky to get a slip in a  little private cheap marina. There we had company with David and Marilyn at Blue Yonder. David and Marilyn are friends to us since last fall. 

When you pass the first bridge in Fort Lauderdale there is a sign with the text: "Welcome to Fort Lauderdale, the Yachting Capital of the World." Undoubtedly there is something in this. In Fort Lauderdale you can get on everything that's got to do with a boat. In addition, a very nice city to be in for a while. We probably stayed a little longer than we initially thought and this had to do with the weather. We had quite bad weather for a while. It was windy and cold. So cold that we sometimes had to run our diesel heater.  Maybe we also stayed a little longer because of the nice neighbors we had. We made some maintenance on Balance while in Fort Lauderdale, renovated the seawater pump and did some other minor repairs. Provisioned and filled up our stores. 

From Fort Lauderdale we then went down to Marathon located in the Florida Keys. There we stayed with our friends Lynn and Russell who have a house there. Stayed for a couple of nights at their dock while we watched the weather forecasts which showed a suitable weather window for Sunday, February 4th.  On Sunday evening we left Marathon and headed for Varadero in Cuba. It is now the fourth time we cross the Gulf Stream and it is always a little exciting. Everything went well and after 108 nautical miles we were in Marina Gaviota, Varadero. According to the instructions, we called up the marina 12 nautical miles before arrival. Received an answer immediately and they asked which flag we are sailing, how many we are on board and from which port we are coming.

The dockmaster calls us on the radio when he sees that we are on our way in and tells us how to get to the clearance dock. I did not even have time to turn the engine off before Harbor Master and a doctor with stethoscope around his neck were aboard. The doctor wondered about our state of health while being the interpreter for the Harbor Master who had quite a few questions about the equipment on board. Asked, among other things, about how many gps we have. There maybe we did not answer correctly when I did not think of GPS that we have in our phones, GPS pucks to the PC, spare gps in the grabbag and so on. Satellite phones should not be used in Cuba and therefore it was sealed. Then two people came from the Ministry of Agriculture and went through our fridge and freezer. You must not bring chicken, eggs, citrus fruits. They looked happy when we said we did not have chicken but saw between their fingers when we said we had eggs.  All the technical equipment on board was photographed and we ourselves were photographed. The whole procedure took about an hour and everyone was very nice and friendly. 

Now we are in Cuba!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar