Translate

fredag 23 februari 2018

Utflykt till Vinales/Excursion to Vinales

(In English below)
Vi gjorde en tvådagars utflykt till Vinales-dalen med staden Vinales. Dalen ligger i västra Kuba och är nationalpark. Dalen har en intressant historia och många sevärdheter. Här bedrivs en del tobaksodling.

Denna gång åkte vi taxi med chauffören Joachim som har en Peugeot från 1989. Joachim berättade att han kör Vinales till Havanna varje dag, 7 dagar i veckan såvida bilen inte står still för reparation. Innebär ca 500 km per dag. Bilen var inne på sin tredje dieselmotor.

Vi delade bilen med två unga söta flickor från Tel Aviv, Israel. Visade sig något överraskande att det var mor och dotter!

Hade fått hjälp att boka såväl bilen som boendet i Vinales på Villa La Melodia, Martha y El Chino av kanadensaren Addison Chan som med sin hustru Pat befinner sig strax intill oss i Marina Hemingway. Addison har skrivit Waterways handbok om Kuba som är boken man använder när man seglar till Kuba. Addison är oerhört kunnig och erfaren om allt som har med Kuba att göra och dessutom väldigt hjälpsam. Hans bok är den bästa guide-boken som finns när det gäller segling till Kuba.

Addison driver också facebook-gruppen ”Cuba, Land and Sea” med massor av värdefull information om Kuba.

När vi hade checkat in hos Martha följde hennes man med oss till en kaffe- och tobaksodlande gård strax intill. Vi fick en liten rundvisning av ”tredje generationen” på gården om kaffeproduktionen som bedrivs väldigt småskaligt och helt manuellt. Fick också höra om tobaksproduktionen och sedan en förevisning av farfar, 76 år, i konsten att rulla cigarrer. Fick bl.a. veta att de måste lämna 90% av tobaksproduktionen till staten mot en mindre ersättning. 10% får de behålla för att själva röka upp eller sälja. Skulle tro att det de säljer till turister är ganska avgörande för deras ekonomi. Kaffeproduktionen hade inte samma reglering mot staten.

Nästa dag åkte vi rundtur med värdinnans son Alex, som är taxiförare. I hans ryska Moskwitch-bil fick vi se en del av sevärdheterna i området.

Vi planerar nu för vår fortsatta segling som är tänkt mot  Bahamas. När vi lämnar Havanna skall vi ut i Golfströmmen och det gäller att passa på när vinden inte går mot strömmen. Vinden är ganska frisk och ostlig, strömmen västlig med 3-4 knop vilket innebär ganska besvärliga förhållanden. Det ser just nu ut som att vinden vrider mot sydost fram mot söndag och då kan vi få ett läge för avsegling.

(In English:)
We made a two-day excursion to the Vinales Valley with the town of Vinales. The valley is located in western Cuba and is a national park. The valley has an interesting history and many sights. Here is some tobacco cultivation.

This time we went by taxi with driver Joachim who has a Peugeot from 1989. Joachim told us that he drives Vinales to Havana every day, 7 days a week unless the car is left for repair. This makes about 500 km per day. The car was on its third diesel engine.

We shared the car with two young pretty girls from Tel Aviv, Israel. Turned out surprisingly to be mother and daughter!

Had been helped to book both the car as well as the accommodation in Vinales at Villa La Melodia, Martha y El Chino, by Canadian Addison Chan, who, with his wife Pat, is located right next to us at Marina Hemingway. Addison has written Waterway's handbook about Cuba, which is the book used when sailing to Cuba. Addison is extremely knowledgeable and experienced about everything that matters with Cuba and also very helpful. His book is the best guide book available for sailing to Cuba.

Addison also runs the Facebook group "Cuba, Land and Sea" with lots of valuable information about Cuba.

When we checked in to Martha, her husband accompanied us to a coffee and tobacco-growing farm right next door. We had a small tour on the farm by the "third generation" on the farm about the coffee production, which is very small and completely manually performed. Was also told about the tobacco production and then grandfather, 76 years old, showed us the art of rolling cigars. Got among other things knowing that they have to leave 90% of their tobacco production to the state for a minor compensation. They keep 10% of the production themselves to smoke or sell. Would think that what they sell to tourists is quite important for their finances. Coffee production did not have the same regulation against the state.

The next day we went on a tour with hostess son Alex, who is taxi driver. In his Russian Moskwitch car, we saw some of the sights in the area.

We are now planning for our sailing heading for the Bahamas. When we leave Havana we go into the Gulf Stream and it is important to watch when the wind does not run against the current. The wind is easterly and about 20-25 knots, the current is westerly with 3-4 knots, which means quite awkward conditions. It is currently looking like the wind turns south-east towards Sunday and then we might have the right weather window for leaving Havana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar