Translate

söndag 11 februari 2018

Landtravel till Trinidad och Cienfuegos

Cowboy in Trinidad

(In English below)
Vi har varit ute på ”landtravel” på Cuba några dagar. Tog först bussen som går från Marina Gaviota till Varadero där vi försökte få tag på en ”taxi collectivo” som kunde ta oss till staden Trinidad.

Hittade en taxistation med gula taxibilar. Chaufförerna, i svarta solglasögon och skjortor som spände över deras stinna magar, satt i en lång rad på en bänk och pratade med varandra. Det verkade väldigt svårt att göra affär med dem. Fick känslan att de hellre satt och pratade med varandra än körde sina bilar.

En bit längre ner på gatan hittade vi en ”taxi-broker” som fixade en bil åt oss på lite mindre än en timme. Under tiden kunde vi ta en sandwich på restaurangen varifrån han verkade arbeta. Vi fick dela bilen med två franska backpackers. Taxiresan var 350 km lång.

Resan gick i högt tempo till Trinidad. Det var intressant att färdas landvägen på Cuba. Trafiken är annorlunda mot vad vi är vana vid. Man verkar köra ganska fort samtidigt som vägen delas med väldigt långsamtgående fordon som häst och vagn.

Vid ett tillfälle ser vi en tupp som är på väg över vägen. Chauffören väjer över i den andra körbanan samtidigt som tuppen tar det okloka beslutet att vända tillbaka igen, och där kom vi……
En lös hund som ville över vägen hade lite bättre förstånd och stannade precis innan bilen passerade.
Fyra ryttare till häst vallade en mindre flock kor över vägen. En av dem signalerade mycket tydligt att chauffören skulle sakta ner men han tog istället sikte på en lucka mellan en av hästarna och en av korna så slapp han ju sakta farten.

Vi hade sett ut ett B&B i vår guidebok som fått goda vitsord och chauffören körde oss dit. Det hette Casa Font. Tyvärr var det fullbelagt men vi blev bjudna att stiga på. Man hjälpte oss att per telefon hitta rum hos en kollega. Sedan följde det unga paret som förestod stället med oss till Casa Ayala som hade det lediga rummet. När vi frågade om de kunde rekommendera något ställe att äta middag föreslog de att vi skulle komma och äta hos dem vilket vi gjorde. Hade en mycket trevlig kväll på Casa Font. När vi ätit förrätt, soppa och varmrätt frågade de om vi ville ha lite glass, kaffe, rom och kanske en cigarr. Vi tackade ja. När vi betalade påpekade jag att de inte tagit med dessert, kaffe, rom, cigarr på notan och fick då till svar att ”det ingår”. Casa Ayala där vi bodde var också ett mycket trevligt ställe som drevs av ett äldre par. Mycket gästvänliga och omtänksamma och serverade en överdådig frukost.


Staden Trinidad är en gammal stad som anlades i början 1500-talet. Alla gatorna är kullerstensklädda. Vacker stad med ganska mycket turister. På kvällarna kan man gå till en terrass/trappa där man kan lyssna på levande musik samtidigt som man njuter en Mojito eller en Cuba Libre.

Stannade två nätter på Casa Ayala och fick hjälp av mannen där att skaffa en taxi collectivo till Cienfuegos. Taxin kom nästa morgon kl 10.15 som avtalat. När vi skulle säga adjö kom värdinnan med ett handskrivet brev till oss och det blev flera kramar och kindpussar. Så vänliga människor!
Domino game in the street

Nu fick vi åka amerikanare! Chevrolet från 1951. Originalmotorn var bytt till en dieselmotor. Men den gick fort! Vet inte hur fort det gick för hastighetsmätaren visade 0 men det var ”plattan i mattan” hela tiden. Man kände sig faktiskt lite småskraj emellanåt och det kändes obehagligt att inte ha säkerhetsbälte. Kändes ändå som att vi hade statistiken på vår sida. Om bilen inte kraschat sedan 1951 varför skulle det ske just nu?
Chevrolet 1951


Tog oss till B&B Bella Perla Marina i Cienfuegos. En ung man som visade sig vara son i huset tog emot oss och hade ett ledigt rum åt oss. Den unge mannen som pratade bra engelska berättade att han var på Rolling Stones konsert i Havanna härom året. När jag berättade att jag varit på två Rolling Stones konserter blev vi kompisar. Han berättade att konserten i Havanna var gratis och att Rolling Stones skänkte sina instrument och utrustning till folket på Cuba efter konserten. Framtidstron var uppåt vid den tiden då också president Obama besökte Cuba. Tyvärr har utvecklingen gått lite tillbaka sedan dess.

Gjorde liten rundtur i Cienfuegos. Besökte bl.a marinan där och tänkte på en seglarvän som tyvärr gick bort där häromåret.

Färden tillbaka från Cienfuegos till Marina Gaviota i Varadero blev inte fullt lika vådlig som de tidigare bilresorna. Fick tag på en taxi collectivo som vi delade med två unga backpackande flickor från Schweiz. Även denna bil saknade säkerhetsbälten men hade brandsläckare! Chauffören körde sansat och följde hastighetsbegränsningar.

Den äldre befolkningen är oftast inte kunniga i engelska. Idag undervisar man engelska i skolorna så yngre människor pratar ofta bra engelska. Fidel Castro lär ha sagt att det kubanska folket skall lära sig fiendens språk.

Utflykten blev en trevlig resa med många härliga möten och roliga upplevelser. Människorna här är mycket vänliga och tillmötesgående. Vi har mer eller mindre bestämt oss för att komma till Cuba igen ett annat år. Närmaste planen är nu att segla vidare till Marina Hemingway i Havanna.


(In English)
We have been out landtravelling in Cuba a few days. First we took the bus that runs from Marina Gaviota to Varadero where we tried to get a taxi collectivo that could take us to the city of Trinidad.  Found a taxi station with yellow taxis. The drivers, in black sunglasses and shirts tucked over their stomachs, sat in a long row on a bench and talked to each other. It seemed very difficult to do business with them. Got the feeling that they rather sat talking to each other than drove their cars. 

A bit further down the street we found a taxi broker who fixed a car for us in less than an hour. Meanwhile we could have a sandwich at the restaurant from where he seemed to work. We had to share the car with two French backpackers. The drive was 350 km long.  The trip was at high speed to Trinidad. It was interesting to travel the country road in Cuba. Traffic is different to what we are used to. You seem to drive quite fast while the road is divided by very slow-moving vehicles like horse and trolley. 
At one point we saw a rooster on his way to cross the road. The driver weighs over in the second lane while the rooster takes the unwise decision to return again and there we came ......
A loose dog who wanted to cross the road had a little better understanding and stopped just before the car passed.
Four horse riders drove a smaller flock of cows over the road. One of them signaled very clearly that the driver should slow down, but instead he aimed at a gap between one of the horses and one of the cows, so he did not have to slow down.

We had seen a B & B in our guidebook that looked good and the driver took us there. It was called Casa Font. Unfortunately it was fully booked but we were invited to come in. They helped us find a room by telephone at another B&B. Then the young couple who had the place accompanied us to Casa Ayala who had the vacant room. When we asked if they could recommend a place to have dinner they suggested we should come and eat at their place. Had a very nice evening at Casa Font. When we ate starters, soup and main course they asked if we wanted some ice cream, coffee, rum and maybe a cigar. We said yes please. When we paid I pointed out that they did not bring dessert, coffee, rum, cigar on the bill and then received a reply that "it is included".

Casa Ayala where we lived was also a very nice place run by an elderly couple. Very hospitable and caring and served a marvellous breakfast.  The city of Trinidad is an old town built in the early 16th century. All the streets are cobbled. Beautiful city with quite a lot of tourists. In the evenings you can go to a terrace / staircase where you can listen to live music while enjoying a Mojito or a Cuba Libre.  Stayed two nights at Casa Ayala and got help from the man there to get a taxi collectivo to Cienfuegos. The taxi arrived the following morning at 10.15 as agreed. When we were going to say goodbye, the hostess came with a handwritten letter to us and there were several hugs and cheeks. So friendly people!

Now we got to go Americans! Chevrolet from 1951. The original engine was switched to a diesel engine. But it went fast! Do not know how fast as the speedometer showed 0 but it was full speed all the time. You actually felt a bit nervous sometimes and it felt uncomfortable not to have a seat belt. Still felt like we had the statistics on our side. If the car did not crash since 1951 why would it happen right now?  Took us to the B & B Bella Perla Marina in Cienfuegos. A young man who turned out to be a son in the house welcomed us and had a free room for us. The young man who spoke good English told us that he was at the Rolling Stones concert in Havana the other year. When I told him that I had been at two Rolling Stones concerts, we became friends. He told us that the concert in Havana was free and that Rolling Stones donated their instruments and equipment to the people in Cuba after the concert. The hope of a better future was up at that time when President Obama also visited Cuba. Unfortunately, developments have gone down a little since then.

 Did a small tour of Cienfuegos. Visited the marina there, thinking of a sailing friend who unfortunately passed away there last year. 

The car travel back from Cienfuegos to Marina Gaviota in Varadero was a little bit more comfortable than the previous car journeys. Got a taxi collectivo that we shared with two young backpacking girls from Switzerland. Even this car did not have safety belts but had fire extinguisher! The driver drove sensibly and followed speed limits. 
The older population is usually not knowledgeable in English. Today, English is taught in schools so younger people often speak good English. Fidel Castro has said that the Cuban people should learn the language of the enemy. 

The trip was a nice trip with many lovely meetings and fun experiences. The people here are very friendly and accommodating. We have more or less decided to come to Cuba again another year. The next plan is now sailing to Marina Hemingway in Havana.

1 kommentar: