Translate

lördag 10 mars 2018

Cuba till Bahamas(In English below)
Lämnade Marina Hemingway i Havanna måndag morgon den 26 februari. En del pappersexercis vid utklareringen. De bröt förseglingen av vår satellittelefon, kollade att vi hade kvar våra två cyklar och gick igenom båten och kontrollerade att vi inte hade fripassagerare med ombord. Man frågade om vi ville ha stämpel i passen vilket vi tackade nej till för att undvika eventuellt trassel vid senare ankomst till USA.

När vi sedan seglade iväg hade vi sällskap med amerikanska båten ´Bout Time. De har sin hemvist i Kentucky som ligger mitt inne i USA men har förbindelse med havet genom kanal/flodsystemet i Grand Loop.

Efter ett par timmars segling i minskande vind fick vi starta motorn. Vi fick svag motvind över Golfströmmen. Strömmen går ju dock vår väg och vi gjorde stundtals 8,5 knop. ´Boat Time insåg att de inte hade tillräckligt med diesel då det blev så mycket motorgång så de valde att ändra kurs till Bimini för att klarera in där och tanka diesel. Efter 330 sjömil kom vi till Morgans Bluff på Andros Island där vi klarerade in i Bahamas. Mot slutet av färden fick vi problem med laddningen av batterierna. Visade sig att ett lager i generatorn gett upp. Lyckligtvis har vi en extra generator i reserv så vi kunde byta den.

I den lilla byn Morgans Bluff, råder full aktivitet på morgonen. En fraktbåt har just anlänt och på hamnplanen är det fullt med pick-up bilar som lastar lådor och paket som fraktbåten har med sig. Eftersom fraktbåten just anlänt är också personal från Customs & Immigrations på plats vilket var praktiskt för oss. De är annars stationerade vid flygplatsen och då får man ringa dem när man behöver klarera in.

Den övriga aktiviteten i byn verkar vara koncentrerad till Willies Bar som ligger 50 meter från där vi är förtöjda. Och de har öppet länge……..

Morgans Bluff har gammal historia som ”vattenhål”. Färskvattentillgången har alltid varit god här och Captain Morgan tankade vatten till sina piratskepp här.

Gick sedan vidare till Providence Island (den ön där Nassau ligger) där vi väntade ut ett lågtryck i en liten marina. Stannade några dagar i vackra Warderick Wells och har nu kommit till Blackpoint. Där sammanstrålar vi åter med Doris och Johnny på ´Boat Time.

I Blackpoint finns två ”måsten” som är garanterade besök av de många cruisers som kommer hit. Dels är det ”happy hour” på den lilla baren kl 16-18 och ett besök på världens finaste tvättinrättning. Tvättinrättningen är något av en mötesplats. När tvätten är i tvättmaskinen sitter man på den underbara verandan på utsidan och beundrar havsutsikten. Här finns också Wi-Fi, en liten servicebutik och möjligheten att få håret klippt.

The porch at the laundry(In English:)
Left Marina Hemingway in Havana on Monday morning 26 February. Some paperwork at the Customs & Immigrations office. They broke the seal of our satellite phone, checked that we still had our two bikes onboard and went through the boat and checked that we did not have any passengers on board. They asked if we wanted a stamp in our passports, which we did not want to have to avoid trouble on arrival in the United States.

When we sailed away, we sailed together with the American boat 'Bout Time. They are from Kentucky, which is located in the middle of the US continent but has a connection to the ocean through the canal/river system in Grand Loop.

After a couple of hours of sailing in diminishing wind we had to start the engine. We had a slight headwind over the Gulf Stream. However, the current is on our way and we sometimes made 8.5 knots. 'Boat Time realized that they did not have enough diesel when we had to run the engine so much so they chosed to change course to Bimini to clear in there and refuel diesel. After 330 nautical miles, we came to Morgans Bluff on Andros Island where we cleared in to the Bahamas. Towards the end of the journey, we were having trouble charging the batteries. Turned out that a bearing in the alternator was given up. Fortunately, we have a spare alternator so we could change it.

In the small village of Morgans Bluff, there is full activity in the morning. A freighter has just arrived and in the harbor area there are lots of pick-up cars that load boxes and packages that the freighter has arrived with. As the freighter has just arrived, staff from Customs & Immigrations are also in place which was convenient for us. They are otherwise stationed at the airport and then you can call them when you need to clear in.

The other activity in the village seems to be concentrated to Willies Bar which is 50 meters from where we are moored. And they are open late…….

Morgans Bluff has an old history like "water hole". Fresh water supply has always been good here and Captain Morgan filled water for his pirate ships here.

Then we went on to Providence Island (the island where Nassau is located) where we waited for a low pressure to pass by while staying in a small marina. Stayed for a few days in beautiful Warderick Wells and have now come to Blackpoint. There we met with Doris and Johnny on 'Boat Time again.

In Blackpoint there are two "musts" that are guaranteed visits by the many cruisers coming here. There is ”happy hour” at the small bar at 4 - 6 and we also visit the world's finest laundry. When you have your laundry in the washing machine, you sit on the wonderful porch on the outside and admire the sea view. There is also Wi-Fi, a small convenience store and the ability to get your hair cut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar